Overzicht

• De expert van de verzekeringsmaatschappij laat weten dat mijn voertuig een totaal verlies is en dat de vervangingswaarde (“waarde vóór ongeval”) maar 10.000 € bedraagt. Hoe kan ik de besluiten van de verzekeringsdeskundige betwisten? zie nr. 12. en 13.

• Wanneer kan men spreken van een (economisch of technisch) totaal verlies (zie nr. 1. Totaal verlies)? En op welke vergoeding voor de vervangingswaarde (zie nr. 5. vervangingswaarde en wrakwaarde) en voor bijkomende schade heb ik recht bij totaal verlies (zie hierna nr. 2 en 5 e.v.)?

• Indien mijn voertuig daarentegen herstelbaar is, welke bedragen kan ik vragen (zie nr. 3. De herstelling van het voertuig) ?

• Kan ik steeds de B.T.W. op de vervangingswaarde of op de herstellingsprijs vorderen (zie nr. 6. B.T.W.) ? En hoe zit het met de gebruiksderving van de auto (nr. 7.), de stallingskosten (nr. 8), en de andere kosten (fiscale zegels, B.I.V., autolening,…) (nr 9) ?

• Waarom zijn de schadebedragen voorgesteld door de verzekeringsmaatschappijen lager dan de bedragen waarop ik recht heb volgens het Belgische recht? – zie Vergoeding van uw voertuigschade door de verzekeringsmaatschapij (nr. 10. de verzekeringsexpert, 11. de R.D.R.-overeenkomst (en de E.O.), en 12. de zienswijze van de voertuigexpert betwisten).

• Zie ook : vergoeding op basis van een eigen (omnium)verzekering

 

Noten vooraf:

a. om te weten of u wel recht heeft op vergoeding van uw voertuigschade: zie Gevallen van vergoedbaarheid van voertuigschade

b. wie volledige vergoeding voor de voertuigschade wil bekomen moet in vele gevallen het voertuig bewaren totdat een tegensprekelijke expertise is doorgegaan – zie Tips na een ongeval , nr. 1 (vooral 1.3)

c. Gaat het om een omnium verzekerd voertuig, zie dan tevens omniumverzekering (zijnde Vergoedingen, nr. 5.4).

De verenigingen van Belgische Magistraten hebben voor de belangrijkste categorieën van voertuigen een forfaitaire vergoeding per dag gebruiksderving vastgelegd in de zogenaamde “indicatieve tabel”. Deze indicatieve tabel werd bij elke vierjaarlijkse herziening steeds verder aangevuld met algemene richtlijnen betreffende de begroting van de voertuigschade (zoals m.b.t. de BTW, de financieringskosten, enzomeer – zie verder onder Enkele bijzondere schadeposten). De richtlijnen voor de vergoeding van voertuigschade in de indicatieve tabel van 2016 zijn dezelfde van de richtlijnen van 2012 en van 2008, maar aangevuld. Zij worden algemeen gebruikt door de rechters.

Evenwel zullen de verzekeringsmaatschappijen u trachten te vergoeden volgens een vergoedingsregeling die zij onderling hebben afgesproken en die uiteraard nadeliger uitvalt voor de benadeelde (zie de R.D.R. -overeenkomst en de Expertise-overeenkomst). U zal wellicht moeten aandringen bij de verzekeringsmaatschappij om vergoed te worden volgens de wettelijke regeling, zijnde volgens art. 1382 Burgerlijk Wetboek en volgens de indicatieve tabel.