De verdere betwisting verloopt meestal als volgt:

1° u waarschuwt (eventueel via uw makelaar) uw rechtsbijstandverzekeraar* van uw voornemen om het standpunt van de voertuigexpert van de verzekeringsmaatschappij aan te vechten; tezelfdertijd neemt u reeds contact op met een voertuigexpert die uw belangen zal behartigen, zijnde uw raadgevende voertuigdeskundige;

2° deze zal normalerwijze wachten om te beginnen optreden totdat hij daarvoor de schriftelijke toelating heeft bekomen vanwege de rechtsbijstandsverzekeraar, die immers zijn staat van ereloon en kosten moet dragen;

3° na deze toelating onderzoekt de raadgevende voertuigexpert het voertuig en deelt hij zijn persoonlijk standpunt mee aan de verzekeringsexpert; op die wijze wordt vaak een minnelijke regeling bereikt, evt. via arbitrage;

4° is dit niet het geval en wordt een arbitrage niet wenselijk geacht, dan zal een definitieve beslissing moeten worden bekomen door middel van de aanstelling van een gerechtsdeskundige* door de (politie)rechtbank; hiervoor dient u uiteraard een advocaat in te schakelen, die overigens volledig vrij door uzelf wordt gekozen;

5° deze advocaat wacht eveneens op de toelating van de verzekeraar van de rechtsbijstand (die zijn staat van ereloon en kosten en alle andere uitgaven ingevolge de gerechtelijke procedure zal moeten betalen);

6° uw advocaat verzamelt alle nodige stukken en inlichtingen (zie ook hieronder nr. 17); vervolgens maakt hij een dagvaarding* op, waarbij wordt gevorderd dat op de inleidende zitting een gerechtsdeskundige wordt aangesteld en een zeker schadebedrag (of een provisie) wordt toegekend;

7° deze vorderingen worden meestal ingewilligd, op de inleidende zitting of op een zitting die enkele weken later doorgaat;

8° onmiddellijk nadat het vonnis is geveld, wordt de aangestelde gerechtsdeskundige aangeschreven met het verzoek zijn opdracht uit te voeren;

9° deze deskundige roept de partijen schriftelijk op om de expertisebijeenkomst bij te wonen;

10° op deze bijeenkomst noteert hij de onderscheiden standpunten van de aanwezigen en onderzoekt hij de beschadigde wagen; in dit kader zal uw standpunt vanzelfsprekend vooral worden verdedigd door uw raadgevende voertuigexpert en in zekere mate ook door uw advocaat;
meestal wordt de wagen na dit onderzoek volledig vrijgegeven, zodat het voertuig vanaf dan mag worden verkocht of hersteld en zodat vanaf dan de wachttijd* ophoudt;

11° daarna moet het voorverslag van de gerechtsdeskundige worden afgewacht; op dit voorverslag mogen opmerkingen worden geformuleerd, inzover nodig, en dit meestal gedurende een termijn van ongeveer één maand;

12° de gerechtsdeskundige maakt zijn eindverslag over, waarbij de opmerkingen worden besproken; vanaf de neerlegging van dit eindverslag is hij volledig ontheven van zijn gerechtelijke opdracht.

In sommige gevallen is het nodig om nadien een nieuwe of aanvullende gerechtelijke expertise te vragen ; het verzoek daartoe zal echter vaak worden afgewezen door de rechtbank, terwijl in de andere gevallen de nieuwe gerechtsdeskundige vaak tot dezelfde besluiten zal komen als de eerste ; derhalve dient een nieuwe of aanvullende expertise enkel in uitzonderlijke gevallen te worden nagestreefd.