Om de vordering betreffende de voertuigschadevergoeding nauwkeurig en gemotiveerd te kunnen opstellen, is het belangrijk de volgende stukken te bezorgen (aan uw advocaat): facturen, betalingsbewijzen, en/of andere bewijsstukken betreffende alle posten die teruggevorderd worden (depannage, stalling, …) – het verslag van de voertuigexpert – het BTW-attest van het slachtoffer – alle brieven vanwege de auto-expert evenals de eventuele antwoordbrieven – bij totaal verlies bovendien: het bewijs van de BIV (betaling eerste verkeersbelasting) betreffende het vernielde voertuig, de bestelbon, aankoopfactuur èn inschrijvingsbewijs van het eventuele nieuwe voertuig, en de bewijzen betreffende de autolening meer minstens één bewijs van (terug)betaling van de financieringslasten (aangaande zowel het vernielde als het vervangende voertuig).

Welke bewijsstukken nodig zijn hangt vooreerst af van de vraag of het voertuig al dan niet een totaal verlies is. Hieronder volgt een zo volledig mogelijke opsomming; meestal zijn niet ál deze stukken nodig.

ALGEMENE LIJST VAN NUTTIGE BEWIJSSTUKKEN M.B.T. DE VOERTUIGSCHADE – BIJ HERSTELBAARHEID

Hieronder vindt u de lijst van nuttige bewijzen bij herstelbaarheid van het voertuig, dus wanneer uw voertuig niet als een totaal verlies wordt beschouwd.
-Goed leesbare- fotokopies van de bewijsstukken volstaan voor uw advocaat.

A. ALGEMEEN

a. het aanrijdingsformulier ;

b. het bericht van de rijkswacht, waarbij de voornaamste gegevens m.b.t. het strafdossier worden weergegeven (in het bijzonder de identiteit van tegenpartij, het nummer van het proces-verbaal, …) ;

c. een kopie van uw eigen verklaring aan de politie ;

d. verklaringen van getuigen m.b.t. belangrijke gegevens, zoals m.b.t. het verloop van het ongeval (en de aansprakelijkheid), m.b.t. de kledijschade ten gevolge van het ongeval, m.b.t. beschadiging van bepaalde inhoud van het voertuig, e.d.m. ;

e. een brief vanwege de rechtsbijstandsverzekeraar (zodat deze kan worden aangeschreven door uw advocaat).

B. STUKKEN M.B.T. HET BESCHADIGDE VOERTUIG

f. bewijs van de betaling van de premie voor de B.A.-verzekering die aan het lopen was op de dag van het ongeval ;

g. recente onderhouds- en herstellingsfacturen ;

h. indien autokeuring door de schade diende te gebeuren: het schouwingsbewijs en het bewijs van betaling;

i. sleepkostenfactuur ;

j. factuur m.b.t. de kosten van stalling vanwege de garagist en het bewijs van betaling van de stallingskosten;

k. factuur m.b.t. de huur van een vervangingsvoertuig (met verduidelijking van de huurperiode, de huurprijs, e.d.);

l. het expertiseverslag m.b.t. de voertuigschade ;

m. alle brieven van en naar de voertuigdeskundigen ;

n. de herstellingsbestekken en de herstellingsfactuur ;

o. de bewijzen van de betalingen van de stallingskosten, van de sleepkosten, van de herstellingen, en dergelijke.

C. ANDERE STUKKEN

p. bewijzen van de kledijschade en aanverwante schade, zoals beschadigde bril, inhoud voertuig, vernield uurwerk, … : foto’s, zo mogelijk een getuigenverklaring, het aankoopbewijs, de factuur betreffende de herstelling of betreffende de aankoop van een nieuwe bril, broek, …, en dergelijke ; zo mogelijk de facturen terzake overmaken, of desnoods een bestek vanwege de verkoper ;

q. en alle andere bewijzen m.b.t. gedane kosten of andere geleden schade ten gevolge van het ongeval.

ALGEMENE LIJST VAN NUTTIGE BEWIJSSTUKKEN M.B.T. DE VOERTUIGSCHADE – BIJ TOTAAL VERLIES

Hieronder vindt u de lijst van nuttige bewijzen bij totaal verlies van het voertuig. Fotokopies van de bewijsstukken volstaan.

A. ALGEMEEN

a. het aanrijdingsformulier ;

b. het bericht van de rijkswacht, waarbij de voornaamste gegevens m.b.t. het strafdossier worden weergegeven (in het bijzonder de identiteit van tegenpartij, het nummer van het proces-verbaal, …) ;

c. een kopie van uw eigen verklaring aan de politie ;

d. verklaringen van getuigen m.b.t. belangrijke gegevens, zoals m.b.t. het verloop van het ongeval (en de aansprakelijkheid), m.b.t. de kledijschade ten gevolge van het ongeval, m.b.t. beschadiging van bepaalde inhoud van het voertuig, e.d.m. ;

e. een brief vanwege de rechtsbijstandsverzekeraar (zodat deze kan worden aangeschreven door uw advocaat).

B. STUKKEN M.B.T. HET VERNIELDE VOERTUIG

f. aankoopfactuur van het beschadigde voertuig ;

g. inschrijvingsbewijs van het beschadigde voertuig ;

h. bewijs van financiering van het vernielde voertuig en bewijs van de eerste 3 betalingen aan de kredietinstelling;

i. bewijs van betaling van de belasting bij aankoop, nl. de belasting op de inverkeersstelling (B.I.V.) en deze voor dieselvoertuigen (die samen met de eerste verkeersbelasting moeten worden betaald) ;

j. bewijs van de betaling van de premie voor de B.A.-verzekering die aan het lopen was op de dag van het ongeval ;

k. recente onderhouds- en herstellingsfacturen ;

l. het schouwingsbewijs ;

m. sleepkostenfactuur ;

n. factuur m.b.t. de kosten van stalling, vanwege de garagist;

o. gedetailleerde factuur m.b.t. de huur van een vervangingsvoertuig en bewijs van betaling van deze huurprijs;

p. het expertiseverslag m.b.t. de voertuigschade;

q. alle brieven van en naar de voertuigdeskundigen;

r. verkoopfactuur van het wrak.

C. BEWIJSSTUKKEN BETREFFENDE HET VERVANGENDE VOERTUIG

s. de bestelbon betreffende de aankoop van het vervangende voertuig (aangekocht na het ongeval);

t. de aankoopfactuur van het vervangende voertuig;

u. bewijs van financiering van het voertuig aangekocht na het ongeval en bewijs van de eerste 3 betalingen aan de kredietinstelling;

D. ANDERE STUKKEN

v. bewijzen van de kledijschade en aanverwante schade, zoals beschadigde bril, inhoud voertuig, vernield uurwerk, … : foto’s, zo mogelijk een getuigenverklaring, het aankoopbewijs, de factuur betreffende de herstelling of betreffende de aankoop van een nieuwe bril, broek, …, en dergelijke ; zo mogelijk de facturen terzake overmaken, of desnoods een bestek vanwege de verkoper ;

w. en alle andere bewijzen m.b.t. gedane kosten of andere geleden schade ten gevolge van het ongeval.