NOOT VOORAF: de tekstgedeelten in lichtgrijze kleur zijn enkel voor juristen bedoeld.

In meerdere gevallen, zoals bij dronkenschap* en bij overdreven snelheid, kan de Procureur des Konings beslissen tot de onmiddellijke “intrekking van het rijbewijs”.

TIP: U kunt in elk geval met de Procureur een afspraak maken om hem ervan te trachten te overtuigen dat u uw voertuig werkelijk nodig heeft, zodat u verzoekt om de intrekking van het rijbewijs ongedaan te maken. Een dergelijk verzoek wordt in de praktijk vaak ingewilligd!

Daarentegen voorziet de wet ook dat de eerste termijn van intrekking kan worden verlengd.

Art. 56, tweede lid, 1°, van de Wegverkeerswet (zijnde de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968) voorzag dat de eerste termijn van intrekking van 15 dagen door het O.M. kon worden verlengd met eenzelfde termijn; bij art. 25 van de wet van 7 februari 2003 werd de termijn gebracht op één maand.

Of de Procureur wel bevoegd is om het rijbewijs langdurig in te trekken werd aangevochten. Het Arbitragehof heeft op 22 september 2004 beslist als volgt: gelet op de doelstelling van de maatregel, nl. het tijdelijk verwijderen uit het verkeer van gevaarlijke bestuurders, en op de daaruit voortvloeiende noodzaak om snel, zonder rechterlijke toetsing, te kunnen optreden, is het verantwoord dat het O.M. zelf kan beslissen tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs; maar de verlenging van de eerste termijn (van toen nog 15 dagen) met eenzelfde termijn zonder dat de tussenkomst van een rechter is voorzien is strijdig met art. 10 en 11 van de grondwet.

De wet van 20 juli 2005 voorziet thans dat de Procureur het rijbewijs voor maximaal 15 dagen mag intrekken, en dat de verlenging van deze termijn enkel door de Politierechter kan worden opgelegd.

De wet van 20 juli 2005 wijzigt art. 55bis. § 1 van de gecoördineerde wetten
van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer meerbepaald als volgt:

” De procureur des Konings kan een beschikking tot verlenging van de intrekking met ten hoogste drie maanden vorderen voor de politierechtbank”.

Deze wet is pas sinds 1 februari 2006 van kracht. Zij maakt het de Procureur zeer moeilijk om het rijbewijs te laten intrekken gedurende meer dan 15 dagen.