Werd u veroordeeld tot een rijverbod met aflegging van praktische, psychologische, medische en/of theoretische testen, dan verloopt de verdere afhandeling als volgt:

1° u kan hoger beroep aantekenen binnen de maand vanaf het vonnis van de Politierechtbank; we veronderstellen dat u dit niet doet;

2° eens de termijn voor hoger beroep verstreken is, is het vonnis definitief en dus volkomen onaanvechtbaar geworden;

3° een paar weken later vraagt de griffie u om de verschuldigde som te betalen; onder bepaalde voorwaarden kan u afbetalingen vragen;

4° ongeveer in dezelfde periode vraagt het Parket, dus de Procureur des Konings, u om uw proeven af te leggen bij één van de examencentra in uw buurt ; de adressen van deze examencentra worden door het Parket medegedeeld bij zijn brief aan u ;

5° indien u niet zelf tijdig uw keuze van examencentrum meedeelt aan het Parket, dan zal de griffie van dit Parket zelf de keuze maken en u deze keuze meedelen ; het kan nuttig zijn om bij de ontvangst van de lijst van de examencentra eens naar enkele van deze examencentra te telefoneren, om te vragen wanneer u daar terecht zou kunnen voor uw examen ; immers, bij meerdere centra loopt de wachttijd op, terwijl u er uiteraard alle belang bij heeft om de proeven zo spoedig mogelijk af te leggen ;

6°   eens u de keuze van examencentrum heeft gemaakt, dan zal u dit zo spoedig mogelijk laten weten aan het Parket, dus aan de Procureur des Konings ; het is aangewezen dat u dit zo duidelijk mogelijk, schriftelijk, meedeelt (door aankruising op de lijst die het Parket u heeft toegestuurd); u kan ook naar de griffie van het Parket in het gerechtsgebouw gaan ;

7° het centrum zal normaal gezien vragen om de kosten van de testen op voorhand te voldoen;

8° indien u binnen de drie maanden de proeven met succes heeft afgelegd of indien u binnen de 3 maanden niet geslaagd is, zal het rijverbod daarna daadwerkelijk worden uitgevoerd ;

9° zolang je niet in alle opgelegde testen (herstelexamens en –onderzoeken) geslaagd bent, mag je niet met de motorvoertuigen rijden waarvoor het rijverbod werd opgelegd; maar er is geen rijbewijs vereist voor een bromfiets klasse A (maximaal toegelaten snelheid van 25 km/u) of andere specifieke rijtuigen;

10° het Parket zal aan u vragen om uw rijbewijs in te dienen tegen een welbepaalde datum; u moet dan tijdig uw rijbewijs gaan afleveren aan de dienst rijbewijzen van de griffie van de Politierechtbank; dit rijbewijs kan u echter pas terug afhalen bij de griffie nadat u kan bewijzen dat u met vrucht de opgelegde proeven heeft afgelegd ; meerbepaald moet u de volgende bewijsstukken voorleggen bij de terugname van uw rijbewijs: de factuur van het centrum en het bewijs van betaling alsook het attest dat u geslaagd is in de proeven.

Art. 40 van de Wegverkeerswet (zijnde de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968) voorziet: “Elk verval dat als straf is uitgesproken, gaat in de vijfde dag na die waarop het openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan”.

TIP : Als u uw rijbewijs gaat inleveren, denk er dan aan dat u daarna niet meer per auto naar huis kan…