De Politierechtbank – zetelend in strafzaken ofwel in burgerlijke zaken – is bevoegd op het gebied van verkeersongevallen, zijnde het onderwerp dat op deze website wordt behandeld. In hoger beroep worden dergelijke zaken behandeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg, zijnde deze zetelend ofwel in strafzaken (en dan “Correctionele Rechtbank” genoemd) ofwel in burgerlijke zaken (en dan eenvoudigweg “Rechtbank van Eerste Aanleg” genoemd).

Naargelang het geval kunnen voor burgerlijke zaken echter meerdere andere rechtbanken bevoegd zijn, in het bijzonder het Vredegerecht, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en de Arbeidsrechtbank. Bij hoogdringendheid, bvb. wanneer zonder verder uitstel een gerechtsdeskundige* moet worden aangesteld, kan men een procedure in kort geding (voor de Voorzitter) aanvatten.