14. Meestal verschijnt u niet in persoon voor de rechtbank, daar u doorgaans gerechtigd is op kosteloze bijstand van een advocaat (zie hoger onder nr 12, aanstelling van een advocaat). Het kan evenwel gebeuren dat u verplicht is of verkiest zelf te verschijnen voor de rechter, in het bijzonder als beklaagde, als eiser of verweerder, of als getuige.

Dan gaat u het best als volgt te werk :

-u noteert de gegevens (plaats en tijdstip) van de zitting in uw agenda
-de dag voor deze zitting contacteert u uw advocaat of de griffie (voor 16 uur), om te vernemen of de zitting wel doorgaat
-op de dag van de zitting neemt u de kennisgeving betreffende de zitting (zijnde de dagvaarding of oproepingsbrief) mee
-aan de inkom van elk gerechtsgebouw is er een infobalie, waar u kan vernemen waar de zitting precies doorgaat
-in de zittingszaal toont u voormelde kennisgeving en uw identiteitskaart aan de zittingsdeurwaarder (dit is de persoon die geen toga draagt, en die vanuit uw standpunt rechts vooraan zit of die rondloopt)
-van zodra u wordt aangesproken door de rechter of van zodra u hem mag toespreken staat u recht ; de voorzitter zit vooraan in het midden, en hij wordt aangesproken met “Meneer/Mevrouw de voorzitter/politierechter/vrederechter”.

Enkele praktische bemerkingen :

    • wees op tijd (zoniet zou bvb. de zitting uitgesteld kunnen zijn of zou u verstek * kunnen oplopen)
    • vuile of slordige kledij is uit den bozen
    • aan de griffier kan u een attest vragen, als bewijs voor uw werkgever
    • een getuige heeft recht op een verschijningsvergoeding (een – matig – vast bedrag) en een reiskostenvergoeding (per afgelegde km) ; eveneens aan te vragen bij de griffie
    • de zitting is openbaar en mag dus door iedereen volledig worden bijgewoond (behoudens enkele uitzonderingen).

OPMERKING: wie zichzelf (dus zonder advocaat) verdedigt heeft geen recht op rechtsplegingsvergoeding vanwege de tegenpartij, die evenwel van u wel rechtsplegingsvergoeding kan vorderen als hij wordt bijgestaan door een advocaat (en als hij de zaak wint) – zie hierboven onder nr 11.4 (bij “aanstelling van een advocaat”).

TIP: meestal moet de beklaagde die wordt bijgestaan door een advocaat niet persoonlijk aanwezig zijn op de zitting; maar in vele gevallen is het toch nuttig dat de beklaagde zelf voor de strafrechter verschijnt (samen met zijn advocaat): zo kan hij zijn spijt betuigen, zo kan hij oog in oog met de rechter bepaalde niet te bewijzen verduidelijkingen geven, zo kan hij nagaan inhoever zijn advocaat alles correct uiteenzet, … Bespreek tijdig uw aanwezigheid ter zitting met uw advocaat.