Het hoofdprincipe van de gemeenrechtelijke schadevergoeding (overeenkomstig art. 1382 e.v. B.W.): de benadeelde heeft recht op integrale schadeloosstelling voor alle, ook onrechtstreekse, schade. Alle werkelijke schade wordt volledig vergoed (maar ook niets meer dan dat).

Zo moeten o.a. de volgende onrechtstreekse schadeposten volledig worden vergoed door de aansprakelijke: de verminderde kansen op tewerkstelling ingevolge de littekens in het aangezicht (van bvb. een actrice), de depressie veroorzaakt door het ongeval, de verplaatsingen van naaste familieleden naar het ziekenhuis, het moeten annuleren van een reis, en andere lichamelijke schade ingevolge het ongeval; ook: het niet kunnen gebruiken van uw voertuig (zie hierover gebruiksderving) en andere onrechtstreekse voertuigschade, …

Voormeld hoofdprincipe houdt tevens in dat er maar één mogelijke vergoeding voor lichamelijke of andere schade bestaat: de volledige vergoeding van al de veroorzaakte schade.

De zwaarte van de onrechtmatige daad heeft dus geen invloed op de schadevergoeding; de schadevergoeding aan het slachtoffer van een kleine onvoorzichtigheid is dus identiek als de schadevergoeding aan het slachtoffer van een stomdronken bestuurder of als de schadevergoeding aan het slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen (of een moord). Daarentegen moest in het Romeinse Recht de dader ingeval van opzet 2 keer het bedrag van de schadevergoeding uitbetalen …

In beginsel is de rechtsgrond van de vordering zonder belang: de schade moet volledig worden vergoed aan het slachtoffer, ongeacht of de vordering gebaseerd is op de burgerlijke aansprakelijkheid, op de wetgeving betreffende de zwakke weggebruikers (art. 29bis WAM), op de verplichtingen van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, op een medische of andere fout, of op een verkeersinbreuk (samen met art. 1382 Burgerlijk Wetboek). Wel is het slachtoffer in bepaalde gevallen enkel gerechtigd op een vergoeding die forfaitair (dus niet volgens de werkelijkheid) wordt bepaald, zoals bij toepassing van het arbeidsongevallenrecht of van een sommenverzekering.

Voor nadere informatie aangaande de vergoedingsbedragen: zie de hoofdstukken

Lichamelijke schade

Voertuigschade .