NOOT VOORAF: de tekstgedeelten in lichtgrijze kleur zijn enkel bedoeld om verdere juridische opzoekingen te vergemakkelijken; niet-juristen dienen omzichtig om te gaan met deze teksten.

De andere tak van de burgerlijke aansprakelijkheid is de contractuele aansprakelijkheid. Hierop kan onder bepaalde voorwaarden beroep worden gedaan tegenover de verkoper van een voertuig met een gebrek, tegenover de hersteller van uw wagen, tegenover de leasingmaatschappij, tegenover de uitbater van een bewaakte parking, en zo meer.

De algemene regels van de contractuele aansprakelijkheid vindt men in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1101: Een contract is een overeenkomst waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden iets te geven, te doen, of niet te doen.

Art. 1147: De schuldenaar wordt, indien daartoe grond bestaat, veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding, hetzij wegens niet uitvoering van de verbintenis, hetzij wegens vertraging in de uitvoering, (…) en hoewel er zijnerzijds geen kwade trouw is.

Art. 1149: De aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding bestaat, in het algemeen, in het verlies dat hij heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten derven (…)

Art. 1315: Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen.
Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.

Art. 1641: De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Art. 1648: De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.

Daarnaast zijn nog heel wat andere rechtsregels van toepassing!

Van groot belang is hier: niet wachten met het raadplegen van een advocaat.