De familiale verzekering, ook de verzekering “B.A.* gezin” of “B.A. Privé-leven” genoemd, dekt de schade die door een gezinslid moet worden vergoed volgens de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid.

De familiale verzekeraar moet dus de schade geleden door een derde volledig vergoeden wanneer deze schade is veroorzaakt door een foutieve handeling vanwege een verzekerde; bijvoorbeeld: tijdens het gebruik van een fiets of een ander voorwerp, door een huisdier, door het woonhuis, en zo meer.

Een paar concrete voorbeelden: ik loop uit onoplettendheid tegen een Chinese vaas van mijn buur; mijn kind schopt met zijn bal een fietser omver, die daarbij letsels en bril- en fietsschade oploopt; onze hond heeft de ruiter van zijn paard doen vallen; mijn echtgenote heeft per fiets de buitenspiegel van een geparkeerde wagen afgereden. Deze schade zal telkens worden gedekt door de familiale verzekering.

De gezinsverzekering werd wettelijk geregeld bij het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984. Hierbij werden uiteraard enkel de minimumvereisten vastgelegd, terwijl heel wat polissen ruimere dekkingen bieden; gelieve dus de polis na te lezen of een degelijke makelaar in te schakelen.

Volgens het voormelde K.B. van 1984 moeten (minstens) als verzekerden beschouwd worden:

1° de verzekeringnemer en zijn samenwonende echtgenoot, voor zover de verzekeringnemer in België zijn hoofdverblijf heeft;
2° alle bij de verzekeringnemer inwonende personen met inbegrip van de studerenden zelfs indien zij om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven,
3° het huispersoneel en de gezinshelp(st)er wanneer zij handelen in de privé-dienst van een verzekerde;
4° al wie, buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast is met de bewaking van de met de verzekeringnemer samenwonende kinderen en van de aan de verzekeringnemer toebehorende en in de waarborg begrepen dieren, telkens als zijn aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt.

De dekking geldt ook in het buitenland. Bvb. op het Spaanse caravanpark bijt uw hond in het gezicht van de baby van de buren; u stoot in een toeristische winkel een rek omver.

Zijn uitgesloten van dekking:
– opzettelijke schade (bvb. iemand een vuistslag geven), maar uitgezonderd de opzettelijke schade door een kind van minder dan 16 jaar
– schade veroorzaakt in het kader van het beroepsleven
– contractuele* aansprakelijkheid
– eigen schade.

Bovendien geldt meestal een vrijstelling (“franchise”). Die vrijstelling is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen; ze bedraagt momenteel ongeveer 225 euro.

De dekking door een familiale verzekeringspolis kost ongeveer 60 euro per jaar, rechtsbijstandverzekering inbegrepen.