Wij ontvangen zeer regelmatig vragen over een arbeidswegongeval. U was op weg van of naar het werk of u was aan het rijden binnen uw beroepsfunctie (bvb. als taxichauffeur) ; dan heeft u bij een ongeval hoe dan ook recht op de hierboven beschreven arbeidsongevallenvergoedingen (zie nr. 6c).

Maar in de meeste gevallen heeft u bovendien recht op vergoeding van alle andere schade, overeenkomstig het gemeen recht. Dit is i.h.b. het geval:
– wanneer u een zwakke weggebruiker was (zie hierboven onder nr. 6a),
of
– wanneer u wel de bestuurder van het motorrijtuig was, maar niet aansprakelijk is voor het ongeval (zie hierboven onder nr. 3).

In een dergelijk geval heeft u niet enkel recht op de vergoeding volgens het arbeidsongevallenrecht, maar bovendien op volledige vergoeding van alle andere geleden schade, zijnde vooral voor de lichamelijke letsels en voor de voertuigschade. De vergoedingsbedragen voor deze schade wordt op onderhavige website besproken op :
LICHAMELIJKE SCHADE
en
VOERTUIGEXPERTISE

Wat dit laatste, de voertuigschade, betreft hoeft niet veel bijkomende uitleg te worden gegeven. De schadeveroorzaker, zijnde in de praktijk bijna steeds diens B.A.-verzekeraar, zal niet enkel de eigenlijke schade (de herstelling of de vervanging) moeten vergoeden, maar ook alle onrechtstreekse schade.

Wat de letselschade betreft dient u voor ogen te houden dat u van twee onderscheiden verzekeringsmaatschappijen vergoeding ontvangt, nl. enerzijds van de arbeidsongevallenverzekeraar en anderzijds van de B.A.-verzekeraar. Dit heeft meerdere gevolgen :

a. elk van de twee verzekeraars zal een raadsgeneesheer aanstellen ; u maakt derhalve twee afzonderlijke eenzijdige medische expertises mee; zie voor meer uitleg
RAADSGENEESHEER

b. ingeval u niet akkoord kan gaan met de medische besluiten van de twee onderscheiden raadsgeneesheren van de verzekeringsmaatschappijen, dan dienen twee onderscheiden tegensprekelijke expertises door te gaan ; tegenover de arbeidsongevallenverzekeraar betekent dit dat een gerechtsdeskundige moet worden aangesteld door de Arbeidsrechtbank ; tegenover de B.A.-verzekeraar betekent dit dat ofwel een M.M.E. ofwel een gerechtelijke expertise (waarbij een deskundige wordt aangesteld door de rechtbank) moet doorgaan ; zo ook moeten er desgevallend twee onderscheiden procedures ten gronde doorgaan, nl. enerzijds voor de Arbeidsrechtbank en anderzijds voor de Politierechtbank ;

c. uzelf dient de bewijsstukken juist uit te splitsen :

– in het dossier “arbeidsongeval” steekt u alle bewijsstukken betreffende de medische en verplaatsingskosten ;
– in het dossier “gemeen recht” steekt u de bewijzen betreffende alle andere schadeposten ;
– in het gemeenschappelijk dossier steekt u uiteraard de informatie die nuttig is in het algemeen, zoals de medische verslagen en attesten, de medische beeldvorming, e.d. ;

d. er bestaat ook een praktisch verschil betreffende de dekking in rechtsbijstand : in de meeste gevallen voorziet de polis dat contractuele geschillen, en dus o.a. arbeidsongevallenrechtelijke geschillen, uitgesloten zijn van de dekking ; maar uw vakbond zal de procedure voor de Arbeidsrechtbank kosteloos voeren.

Zie ook hieronder “vragen van leden“, nl. vraag 1), aangaande iemand die tijdens de arbeidsweg werd aangereden.