a. Er bestaan hoofdzakelijk de volgende twee soorten tegemoetkomingen van de Staat aan personen met een handicap (zie de wet van 27 februari 1987) : 1° de (zeer belangrijke) inkomensvervangende tegemoetkoming, en 2° de integratietegemoetkoming (naast: 3° de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

1. De integratietegemoetkoming: deze dient om de hogere kosten te compenseren die de gehandicapte heeft om zich in te schakelen in de samenleving, namelijk aangaande persoonlijke hygiëne, onderhoud van de woning, het bereiden van maaltijden, verplaatsingen, sociale contacten, en mogelijkheid om zonder toezicht te leven.

Om van een integratietegemoetkoming te kunnen genieten moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

– er dient een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid te zijn vastgesteld

– de gehandicapte moet tussen 21 en 65 jaar zijn, Belg zijn (doch er zijn vele uitzonderingen) en in België verblijven

– de belastbare inkomsten van de persoon met een handicap en de inkomsten van de persoon met wie hij of zij een huishouden vormt mogen een bepaalde som niet overschrijden, afhankelijk van de graad van handicap

– er werd een geldige aanvraag ingediend bij de gemeente.

Het bedrag verschilt naargelang de graad van zelfredzaamheid.

2 . De inkomensvervangende tegemoetkoming : deze uitkering is bedoeld om een inkomen te verschaffen aan de persoon die, wegens zijn handicap, niet in staat is meer dan een derde te verdienen van wat een gezond persoon door uitoefening van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (beschutte tewerkstelling niet meegerekend). De tegemoetkoming verschilt naargelang de samenlevingsvorm van de aanvrager.Vraag nadere uitleg aan uw ziekenfonds en aan uw gemeentebestuur.

b. Daarnaast bieden de Staat en de parastatalen e.d. diverse tegemoetkomingen aan gehandicapten.

3. Een gezin met gehandicapte gezinsleden heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing. De eigenaar van een woning bekomt automatisch recht op een vermindering; een huurder moet zijn recht op vermindering melden bij de Belastingdienst voor Vlaanderen, Dienst Onroerende Voorheffing.

4. Het sociaal telefoontarief bij Belgacom (maar niet bij andere telefoonmaatschappijen!). Belgacom verleent aan sommige personen met een handicap vermindering op de aansluitingskosten, op het abonnementsgeld en op de gesprekskosten. Om in aanmerking te komen, moet u voor minstens 66% gehandicapt zijn, blijkens een attest. De aanvraag kan gebeuren in een teleboetiek van Belgacom (maar ook vele OCMW’s doen het nodige).

5. Verhoogde kinderbijslag. Kinderen tot 21 jaar met een aandoening of met een handicap kunnen genieten van een bijkomende kinderbijslag.

De bevoegde instelling is het kinderbijslagfonds of de instelling die gewoonlijk de kinderbijslag toekent.

De medische dienst van de Directie-generaal Personen met een handicap gaat na of het kind op medisch vlak in aanmerking komt voor de bijkomende kinderbijslag. Tevens moet u een vragenlijst (http://handicap.fgov.be/docs/vragenlijst.pdf) invullen.

6. De vrijstellingen van belasting op voertuigen die bestemd zijn voor persoonlijk vervoer. Het moet gaan om personen die volledig blind zijn of het gebruik van de bovenste ledematen volledig hebben verloren ofwel om personen die een blijvende invaliditeit hebben die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die ten minste 50% bedraagt. U krijgt een belastingvrijstelling voor de BTW bij aankoop, voor de belasting op de inverkeerstelling, en voor de jaarlijkse verkeersbelasting.

7. Tevens heeft u recht op een vermindering in de personenbelasting.

8. Daarnaast nog een vermindering in bepaalde kosten, zoals deze betreffende de kabeldistributie, een sociaal tarief voor gas en elektriciteit en een vrijstelling van de heffing op het afvalwater.

9. Bovendien heeft u recht op een parkeerkaart voor een parkeerplaats voor gehandicapten.

c. Bovendien zijn er de uitkeringen vanwege de Vlaamse regering.

10. Het Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, of korter “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap” (VAPH), is de vervanger van het “Vlaams Fonds” (VLAFO). Zij is opgericht bij het Decreet van het Vlaamse Parlement van 7 mei 2004 “tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap” (ter vervanging van het Decreet van 27/6/90). Dit Fonds of “agentschap” is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap die zich bezighoudt met de gehandicaptenzorg.

Het VAPH geeft financiële steun bij de aankoop van allerlei hulpmiddelen of bij de kosten van aanpassing van de woning of de auto (zie http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11151-Home.html).

Noot: voor aanpassingen die nodig zijn binnen de werksituatie dient de VDAB te worden aangesproken.

Een tweede soort steun is het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) (zie het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 “houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap”, tot heden reeds 9 keer gewijzigd). Dit is bedoeld voor personen met een handicap die mits redelijke assistentie in hun thuissituatie kunnen verblijven. Het PAB is vooral bedoeld voor de betaling van de noodzakelijke hulp door een derde bij de activiteiten van het dagelijkse leven (zijnde zich kleden, voeden, wassen, …).

Zie verder http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/

(Zie ook het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 “tot vaststelling van de financiële bijdrage van de gehandicapten, geplaatst ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten”, zijnde thans het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

d. Tenslotte de steun vanwege de lokale besturen.

11. Elke Vlaamse provincie voorziet in bepaalde maatregelen, zoals: tussenkomsten voor hulpmiddelen, premies voor woningaanpassingen, verzorgingstoelagen en subsidies voor initiatieven voor gehandicapten. U dient daarvoor contact te nemen met het provinciebestuur.

12. De gemeenten organiseren vaak gehandicaptenvervoer. Soms ook andere maatregelen, zoals premies voor thuisblijvende gehandicapten.
U dient zich te wenden tot uw gemeentebestuur.

e. Voor meer informatie:

* de gids voor gehandicapten (de vroegere Handigids): http://www.handicap.fgov.be/docs/voordelen_vogelvlucht_handicap_nl.pdf

* http://www.vaph.be/handinfo/docs/handinfo.pdf

* http://www.handicap.fgov.be/nl/

-Wetgeving over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

-Bepaling van de wijze van vaststelling van 1° een volledige blindheid, 2° een volledige verlamming van de bovenste ledematen of amputatie van de bovenste ledematen en 3° een blijvende invaliditeit die rechtstreeks betrekking heeft op de onderste ledematen en die ten minste 50 pct. bedraagt

-Wetgeving over de parkeerkaart (.doc)

* http://www.tlichtpuntje.be/Wetgeving.htm

* www.socialsecurity.fgov.be

* de website van “VLIBANK” (http://www.vlibank.be/): bevat alle mogelijke info over prothesen.