13. De verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten. Dit statuut vraagt u aan bij uw ziekenfonds.

Er bestaan drie vormen van de verhoogde tegemoetkoming:

1°. W.I.G.W. en aanverwante

* Weduwen;
* Invaliden;
* Gepensioneerden;
* Wezen;
* Leden van kloostergemeenschappen van min. 65 jaar;
* Ambtenaren op disponibiliteit;
* Militairen na een jaar ziekte;
* Werknemers die een jaar volledig werkloos zijn;
* eenoudergezinnen.

Het WIGW-statuut, dus het recht op de verhoogde tegemoetkoming, betekent dat u een lager persoonlijk aandeel (remgeld) dient te betalen bij een doktersconsultatie en in het ziekenhuis of bij de aankoop van geneesmiddelen. Het geldt indien het bruto gezinsinkomen minder dan 15.364,99 € bedraagt. Dit plafondbedrag wordt verhoogd met 2.844,47 € per persoon ten laste (bedragen van toepassing vanaf 1 september 2010).

2°. Op basis van een voordeel vanwege het OCMW, de dienst sociale zaken of de pensioendienst:

* gedurende ten minste 3 volledige maanden zonder onderbreking het leefloon of gedurende 6 maanden met onderbrekingen.
* OCMW-steun gedurende ten minste 3 volledige maanden zonder onderbreking of gedurende 6 maanden met onderbrekingen.
* inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag;
* tegemoetkoming aan gehandicapten;
* kinderen met verhoogde kinderbijslag t.g.v. een handicap;

Omdat diegene die het voordeel toekent al een inkomstenonderzoek heeft verricht, dient dit bij het ziekenfonds niet opnieuw te gebeuren.

3°. Omnio-statuut

Een alleenstaande en een gezin met een laag inkomen kan het omnio-statuut aanvragen. Op basis hiervan betaalt men minder voor geneesmiddelen, voor raadplegingen, en voor bezoeken bij de geneesheer. Bovendien bescherming tegen hoge hospitalisatiekosten.

Onder het OMNIO-statuut moet men minder zelf betalen voor zijn medische zorgen. Voor geneesmiddelen categorie B moet de patiënt nog maar 15 (i.p.v. 25) % remgeld betalen. Voor geneeskundige verstrekkingen moet hij meestal maar 10 (i.p.v. 25) % opleggen. Voor een raadpleging bij een geneesheer-specialist moet hij nog maar 2,47 euro moeten betalen (i.p.v. 7,24 euro). Bij opname in een tweepersoonskamer moet hij geen supplementen meer betalen.

Het bruto-belastbare jaarinkomen van de aanvrager mag in 2010 niet hoger geweest zijn dan 15.163,96 euro. Dit plafondbedrag wordt verhoogd met 2.807,26 euro per persoon die, naast de aanvrager, deel uitmaakt van het gezin.

Het OMNIO-statuut geldt voor het hele gezin, meerbepaald voor alle personen die op 1 januari 2011 dezelfde woonplaats hebben.

14. De maximumfactuur (M.A.F.)

De maximumfactuur waarborgt aan elk gezin dat het niet meer dan een bepaald bedrag zal moeten dragen voor gezondheidszorgen. Dit bedrag wordt het remgeldplafond genoemd. De hoogte van dit plafond hangt af van het gezinsinkomen.
Wie boven het remgeldplafond gaat, krijgt hetgeen hij teveel betaald heeft aan medische zorgen automatisch terug via het ziekenfonds.

De bedoelde gezondheidskosten zijn de wettelijk erkende remgelden en persoonlijke bijdragen voor terugbetaalbare prestaties en technische verstrekkingen van de geneesheren (zowel buiten als binnen een ziekenhuis), kinesisten, verpleegkundigen en de andere paramedici, de terugbetaalbare geneesmiddelen van de categorieën A, B en C, bepaalde hospitalisatiekosten (persoonlijk aandeel in ligdagprijs, forfaits per opname, …).

15. Het WIGW-statuut geeft ook recht op andere financiële en sociale voordelen waaronder een treinkaart voor halve prijs bij de NMBS. Eveneens kan u als houder van het WIGW-statuut een belangrijke korting krijgen voor een busabonnement. Als invalide kan u in sommige gevallen volledig gratis met de bus reizen (bijvoorbeeld als ingeschrevene bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap). Ook uw begeleider kan een gratis abonnement krijgen.

Een overzicht van de overheidspremies (en andere tegemoetkomingen van de overheid) vindt men op http://www.rechtenverkenner.be/