4.1 Indien uw raadsgeneesheer oordeelt dat de besluiten vanwege de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij niet kunnen worden aanvaard, dan dient een tegensprekelijke expertise te worden benaarstigd.

Er zijn twee soorten tegensprekelijke medische expertises :

a. bij de minnelijke medische expertise* (afgekort “M.M.E.”) wordt het verslag gezamenlijk opgesteld door de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij (de tegenpartij) en deze van uzelf ; deze 2 artsen moeten dus tot volledige overeenstemming komen over de (fysieke en psychische) gevolgen van het ongeval en over de medische besluiten*;

b. bij een gerechtelijke expertise wordt het verslag opgemaakt door een arts daartoe aangesteld door de rechtbank ; voor deze aanstelling moet u beroep doen op uw advocaat; de raadsgeneesheer van uzelf en deze van tegenpartij zullen aan de gerechtsdeskundige*- geneesheer (= justitiearts) alle nuttige medische stukken overmaken en zij zullen t.a.v. de gerechtsdeskundige hun respectieve standpunten verdedigen.

Het verslag van een dergelijke tegensprekelijke expertise kan slechts in eerder uitzonderlijke gevallen met succes worden aangevochten voor de rechtbank.

4.2 Vooraleer een overeenkomst tot minnelijke medische expertise (M.M.E.) te ondertekenen is het aangewezen contact op te nemen met uw raadsgeneesheer (en eventueel met uw advocaat).

Deze zal u meerbepaald adviseren over de vraag of een gerechtelijke expertise niet te verkiezen valt boven een M.M.E.

Dit kan vooral om de volgende redenen het geval zijn:

– de raadsgeneesheer van uzelf en deze van tegenpartij hebben geen goede verstandhouding (zodat een minnelijke expertise om persoonlijke redenen niet aangewezen is) ;
– de medische besluiten van de wederzijdse raadsgeneesheren liggen al te ver uit elkaar (zodat geen overeenstemming kan worden verwacht) ;
– het gaat om een complexe of zwaarwichtige aangelegenheid, die heel wat tijd of meerdere bijkomende onderzoeken vergt.

In de omgekeerde gevallen zal meestal voor een M.M.E. worden gekozen.

Zie ook de redenen voor deze keuze opgegeven door de onafhankelijke raadsgeneesheer Prof. Dr. Patrick Herregodts, onder adviezen van een ervaren raadsgeneesheer, als antwoord op vraag 8.

4.3 Hierbij aansluitend wordt erop gewezen dat de besluitvorming bij een minnelijke medische expertise (M.M.E.) doorgaans oppervlakkiger en onnauwkeuriger gebeurt dan bij een gerechtelijke expertise.

Zo verloopt een M.M.E. vaak als volgt : 1° het slachtoffer ondertekent de overeenkomst tot M.M.E. ; 2° hij wordt opgeroepen voor één expertisezitting ; 3° nadien ontvangt hij het definitieve verslag, ondertekend door de twee raadsgeneesheren. Dit verslag van de M.M.E. is in principe niet meer aanvechtbaar van zodra elk van de twee raadsgeneesheren (of de eventuele arbiter) zijn handtekening heeft geplaatst. Zo heeft het slachtoffer nooit de gelegenheid gehad om opmerkingen betreffende bepaalde onjuistheden of onvolledigheden te formuleren. De M.M.E. kan op die wijze een valkuil zijn.
Om dit te vermijden moet uw raadsgeneesheer u toelaten om opmerkingen te formuleren vooraleer hij het verslag van de M.M.E. voor akkoord ondertekent; maar dit gebeurt slechts uitzonderlijk en enkel als het slachtoffer dit op voorhand met zijn raadsgeneesheer heeft afgesproken.

Bij een gerechtelijke expertise bestaan meer waarborgen voor het slachtoffer. Hierbij worden meestal één of twee zittingen meer gehouden dan bij een M.M.E. Bovendien moet steeds eerst een voorverslag ter nazicht worden overgemaakt aan het slachtoffer vooraleer het eindverslag in definitieve vorm ter griffie wordt neergelegd. Daarenboven moet de aanstelling van een gerechtsdeskundige worden bekomen door een advocaat, zodat u bij een gerechtelijke expertise de bijstand geniet van uw eigen advocaat (terwijl een M.M.E. meestal doorgaat zonder dergelijke bijstand); tevens ziet de rechter toe op het verloop van het deskundigenonderzoek. Tenslotte moet het gerechtsdeskundig verslag worden beoordeeld door de Rechtbank, die zo nodig een aanvullende expertise (door dezelfde gerechtsdeskundige) of zelfs een volledig nieuwe expertise (door een andere deskundige) kan bevelen (zie verder nr. 6.24).

“De rechters zijn niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien het strijdig is met hun overtuiging”.

4.4 Besef dat de besluiten van de minnelijke of gerechtelijke expertise in principe definitief bepalen binnen welke perken u schadevergoeding kan vorderen.

Houd voor ogen dat de Rechtbank u uiteraard niet zelf zal onderzoeken en u zelfs niet zal aanhoren, zodat ze (bijna) uitsluitend rekening zal houden met het expertiseverslag om te beslissen

  • welke sequelen (lichamelijke en psychische letsels en klachten) voortvloeien uit het ongeval
  • welke hun tijdelijke en blijvende weerslag is op uw arbeidsgeschiktheid
  • hoe groot uw tijdelijke en blijvende morele schade is
  • welke medische kosten en aanverwante uitgaven verantwoord zijn.

Indien uit het tegensprekelijk expertiseverslag niet voldoende bepaalde nadelige gevolgen van het ongeval blijken, dan zal u daarvoor dus waarschijnlijk geen vergoeding bekomen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer uit het medisch rapport niet blijkt

– dat u ook na de consolidatie nog medische behandelingen nodig heeft,

– dat u vervroegd op pensioen werd gesteld als gevolg van het ongeval,

– dat uw depressie of uw rugpijn het gevolg is van het ongeval,

– en zo meer.

Het bekomen van een aanvullende of nieuwe expertise is niet zo eenvoudig ! (zie verder nr. 6.24).

4.5 De gerechtelijke medische expertise in de indicatieve tabel

De indicatieve tabel van oktober 2008 (gepubliceerd in NJW op 22 oktober 2008 – http://www.nieuwjuridischweekblad.be/) besteedt uitgebreid aandacht aan de gerechtelijke medische expertise.

VI. Opdracht medische expertise

A. Procedure
1. Oproepingen
2. Omschrijving van de opdracht

B. Voorafbestaande toestand

C. Tijdelijke schade
1. Hulp
2. Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid
3. Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid
4. Tijdelijke economische ongeschiktheid
5. Bijzondere schadeposten

D. Blijvende schade
1. Consolidatie – letseltabel
2. Hulp
3. Blijvende persoonlijke ongeschiktheid
4. Blijvende huishoudelijke ongeschiktheid
5. Economische ongeschiktheid
6. Bijzondere schadeposten
7. Reserves
8. Medische verzorging en kosten na consolidatie

E. Voor- en eindverslag

F. Afstand van de expertise en hoger beroep

“VI. Opdracht medische expertise

A. Procedure

63. Nadat de partijen conform artikel 972 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk hebben afgezien van het houden van een installatievergadering, stelt de rechtbank als gerechtsdeskundige aan:
“…, dokter in de geneeskunde of arts, met de volgende opdracht:

1. Oproepingen

64. De deskundige zal binnen de 8 dagen na de betekening van zijn opdracht

– bij een ter post aangetekende brief de betrokken partijen, … en …

– bij gewone brief:

de advocaten, zijnde respectievelijk
voor …, meester …
voor …, meester …

en de raadsgeneesheren van elk van de betrokken partijen, zijnde
voor …, dokter …
voor …, dokter …

oproepen.

De deskundige zal ook de rechtbank hiervan bij gewone brief in kennis stellen met vermelding van de plaats, de dag en het uur van de eerste vergadering die noodzakelijk moet plaatsvinden binnen de twee maanden nadat de opdracht hem officieel ter kennis werd gebracht.

2. Omschrijving van de opdracht

65. De aangestelde deskundige

– zal de partijen, hun advocaten en raadsgeneesheren horen;
– zal kennis nemen van de dossiers en de medische stukken die al in het bezit zijn van de partijen, dewelke hem zullen medegedeeld worden uiterlijk binnen de 8 dagen vóór de eerste vergadering;
– zal (bij het begin van zijn verslag) de volledige identiteit van het slachtoffer vermelden en diens burgerlijke stand, diens persoonlijke en familiale situatie, diens schoolse opleiding, diens vroegere en huidig beroep, diens medische antecedenten, alsook de ter kennis gebrachte hobby’s vermelden;
– zal aan de hand van een gedetailleerde ondervraging en een grondig klinisch onderzoek, eventueel aangevuld door specifieke gespecialiseerde onderzoeken op nauwkeurige wijze de vastgestelde letsels en stoornissen, hun evolutie, de ondergane behandelingen, de eventuele verwikkelingen en de geuite klachten beschrijven, alsook bepalen in welke mate deze toe te schrijven zijn aan het ongeval.

B. Voorafbestaande toestand

66. In het geval er zou worden aangetoond dat het slachtoffer getroffen is of was door een fysische aandoening of een ziekte waarvan klaarblijkelijk kan gezegd worden dat deze losstaat van het ongeval, zal de deskundige vaststellen of en in welke mate deze voorafbestaande toestand door het ongeval werd gewijzigd of er de gevolgen van heeft gewijzigd.

C. Tijdelijke schade

1. Hulp

67. De deskundige zal bepalen of prothesen, orthesen, technische hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning (hierin begrepen domotica) of het voertuig van aard zijn geweest het privé-leven, het huishouden in de brede zin van het woord of het professionele leven van het slachtoffer te vergemakkelijken. In bevestigend geval zal hij de kostprijs hiervan bepalen.
De deskundige zal ook bepalen of, gedurende deze tijdelijke periodes, de toestand van het slachtoffer de hulp van derden, al dan niet van professionele aard, noodzakelijk maakte.
In bevestigend geval zal hij de aard en de tijdsduur ervan bepalen, hierbij rekening houdend met de bestaande en beschikbare hulpmiddelen.
Er zal bij de evaluatie van de verschillende graden van ongeschiktheid met deze onderscheiden vormen van hulp rekening gehouden worden.

2. Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid

68. De deskundige zal op een schaal van 0 tot 100 de graad van tijdelijke, volledige en gedeeltelijke ongeschiktheid vaststellen die deze aantasting van de fysieke en/of psychische integriteit op het dagelijkse leven van het slachtoffer met zich meebrengt. Een onderscheid zal gemaakt worden tussen de periodes van hospitalisatie en de andere periodes van de eventuele huishoudelijke en economische ongeschiktheden die op een aparte wijze zullen beoordeeld worden (zie randnummers 69 en 70).

3. Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid

69. De deskundige zal de eventuele tijdelijke, volledige en gedeeltelijke repercussies van deze aantasting van de fysieke en/of psychische integriteit op de huishoudelijke activiteiten van het slachtoffer vaststellen door deze te bepalen en te begroten op een schaal van 0 tot 100.

4. Tijdelijke economische ongeschiktheid

70. De deskundige zal de eventuele tijdelijke, volledige en gedeeltelijke repercussies van deze aantasting van de fysieke en/of psychische integriteit op de voorbije en huidige beroepsactiviteit van het slachtoffer vaststellen door deze te bepalen en te begroten op een schaal van 0 tot 100. (Zodoende zal de deskundige onder andere rekening houden met de eventueel beschreven meerinspanningen al dan niet geleverd door het slachtoffer in geval van gedeeltelijkeof gehele werkhervatting.)

5. Bijzondere schadeposten

71. Voor zover zij vóór de consolidatie een specifiek fysiek, psychisch of sociaal belang vertonen en voor zover zij niet in aanmerking gekomen zijn bij de vaststelling van de verschillende graden van tijdelijke ongeschiktheid, zal de deskundige nagaan of er specifieke schadeposten (inzake de esthetische schade, de seksuele schade en de genoegenschade) bestaan en zal hij de aard ervan bepalen en beschrijven.
De deskundige zal ook bepalen of het gepast voorkomt rekening te houden met specifieke fysieke pijnen die niet werden opgenomen in de persoonlijke ongeschiktheidpercentages, en in bevestigend geval zal hij deze pijnen in de tijd beschrijven en begroten volgens een zevendelige schaal.

D. Blijvende schade

1. Consolidatie – letseltabel

72. De deskundige zal een omstandig advies geven met betrekking tot de datum van genezing of de consolidatie van de letsels. Hij zal nauwkeurig de blijvende sequelen alsook de aanhoudende klachten beschrijven en ook bepalen in welke mate deze aantastingen van de fysieke en/of psychische integriteit toe te schrijven zijn aan het ongeval.

2. Hulp

73. De deskundige zal bepalen of na de consolidatiedatum van de letsels, prothesen, orthesen, technische hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning (hierin begrepen domotica) of het voertuig van aard zijn of zullen zijn het privé-leven, het huishouden in de brede zin van het woord of het professionele leven van het slachtoffer te vergemakkelijken. Hij zal er de kostprijs van bepalen, alsook de frequenties van de vernieuwingen en het onderhoud.
In bevestigend geval zal hij er rekening mee houden bij de vaststelling van de verschillende graden van blijvende ongeschiktheid.
74. De deskundige zal bepalen of het slachtoffer na de datum van consolidatie van de letsels een beroep moet of zal moeten doen op de hulp van derden en zal er de aard, de vakbekwaamheid en er de tijdsduur van bepalen, hierbij rekening houdend met de bestaande en beschikbare hulpmiddelen.
In bevestigend geval zal de deskundige er rekening mee houden bij de vaststelling van de verschillende graden van blijvende ongeschiktheid.

3. Blijvende persoonlijke ongeschiktheid

75. De deskundige zal onder de rubriek ‘ongeschiktheid’ bepalen of en in welke mate (volgens een schaal van 0 tot 100) de aan het ongeval te wijten blijvende sequelen een repercussie hebben op het dagelijkse leven van het slachtoffer, en dit onafhankelijk van de eventuele huishoudelijke en economische ongeschiktheden die op een aparte wijze zullen worden beoordeeld (zie randnummers 76 en 77).

4. Blijvende huishoudelijke ongeschiktheid

76. De deskundige zal onder de rubriek ‘huishoudelijke ongeschiktheid’ bepalen of en in welke mate (volgens een schaal van 0 tot 100) de aan het ongeval te wijten blijvende sequelen een repercussie hebben op de huishoudelijke ongeschiktheid van het slachtoffer.

5. Economische ongeschiktheid

77. De deskundige zal onder de rubriek ‘economische ongeschiktheid’ bepalen, indien nodig een beroep doende op een ergoloog, of en in welke mate (volgens een schaal van 0 tot 100) de aan het ongeval te wijten blijvende sequelen op een blijvende wijze een aantasting van de werkgeschiktheid van het slachtoffer zullen uitmaken, hierbij vooral rekening houdend met zijn eerdere beroepsactiviteiten, zijn huidig beroep en de andere winstgevende activiteiten die hij redelijkerwijze nog kan uitoefenen in functie van zijn daadwerkelijke aanpassingsmogelijkheden in overeenstemming met zijn leeftijd, zijn opleiding en zijn eerdere beroepsoriëntering. Hij zal in geval van gedeeltelijke of gehele werkhervatting rekening houden met de eventueel al dan niet geleverde meerinspanningen.

6. Bijzondere schadeposten

78. De deskundige zal, voor zover bij de bepaling van de verschillende graden van blijvende ongeschiktheid er geen rekening mee gehouden werd,onder de rubriek ‘bijzondere schadeposten’ bepalen of en in welke mate de aan het ongeval toe te schrijven blijvende sequelen voor het slachtoffer hebbengeleid tot:

– Esthetische schade

In bevestigend geval zal hij op grond van de door hem aangegeven criteria deze blijvende esthetische schade beschrijven en bepalen volgens een schaal van 1 tot 7. Voor zover er correctieve behandelingen mogelijk zijn, zal hij het risico et de kostprijs van deze eventuele ingreep of ingrepen, de periodes van ongeschiktheid als gevolg hiervan, en in voorkomend geval de achteraf overblijvende schade bepalen.

– Seksuele schade

In bevestigend geval zal hij op nauwkeurige wijze de verschillende aspecten van deze schade beschrijven.

– Genoegenschade

In bevestigend geval zal hij nauwkeurig de verschillende aspecten van de schade bepalen die de sociale, culturele of sportieve activiteiten van het slachtoffer hebben aangetast, voor zover het slachtoffer heeft aangegeven dat deze activiteiten voor het ongeval intens beleefd werden.

– Buitengewone blijvende fysieke pijnen die niet geïntegreerd werden bij de graden van blijvende persoonlijke ongeschiktheid.

In bevestigend geval zal hij deze fysieke pijnen beschrijven en zal hij de eventuele medicaties en behandelingen die het mogelijk maken de belangrijkheid ervan te milderen nader bepalen.

7. Reserves

79. De deskundige zal, rekening houdend met het sequellair bilan, vaststellen of er in reserves moet voorzien worden, en zal in dit geval in de mate van het mogelijke, het voorwerp en de duur ervan nader omschrijven.

8. Medische verzorging en kosten na
consolidatie

80. De deskundige zal, rekening houdend met het sequellair bilan, vaststellen of er in bestendige medische verzorging en kosten moet worden voorzien en zal in dit geval de aard en de frequentie ervan bepalen.

E. Voor- en eindverslag

81. De deskundige zal de rechtbank op een globale wijze opheldering verschaffen over de toestand van het slachtoffer met betrekking tot de schadelijke gevolgen van het ongeval, zij het vóór of na de consolidatie. De deskundige zal aan partijen een voorlopig advies overmaken, waarbij hen de mogelijkheid wordt geboden hun opmerkingen te maken binnen de strikt vastgestelde termijn (art. 976 Ger. W.). Zowel in het voor- als eindverslag zal de deskundige antwoorden op alle geformuleerde pertinente opmerkingen, zelfs wanneer deze binnen de gestelde termijn verwoord werden als nota’s van relevante feiten. De deskundige zal pogen de partijen te verzoenen (art. 977 Ger. W.). Wanneer het dossier aanvullende taken of onderzoeken vereist waardoor de deskundige het verslag niet kan inleveren binnen de oorspronkelijk vastgestelde termijn of wanneer de consolidatie blijkbaar in de verre toekomst te situeren is, zal de deskundige voor het verstrijken van de termijn van zes maanden, hetzij op …, een tussentijds verslag opstellen en zal hij conform het artikel 974 van het Gerechtelijk Wetboek een gemotiveerd verzoek richten tot de rechter om de verlenging van de termijn te verkrijgen.
De deskundige zal binnen de … maanden, hetzij uiterlijk op …, zijn eindverslag onder ede ter griffie van deze rechtbank neerleggen.
De deskundige zal zijn opdracht vervullen onder toezicht van de rechter, die steeds ambtshalve of op verzoek van de partijen de werkzaamheden kan bijwonen (art. 973 § 1 Ger. W.). De partijen en de deskundige kunnen zich steeds bij gewone brief, met vermelding van de redenen, tot de rechter wenden (art. 973 § 2 Ger. W.).

F. Afstand van de expertise en hoger beroep

82. De partij die afstand doet van de expertise zal de deskundige, de rechtbank alsook de andere partijen hiervan binnen de maand na huidig vonnis schriftelijk op de hoogte moeten stellen, waarbij de reeds door de deskundige gemaakte kosten ten laste vallen van de partij die afstand doet.
De partij die tegen dit vonnis hoger beroep aantekent moet binnen de 8 dagen na zijn beslissing de deskundige, de rechtbank, alsook de andere partijen hiervan schriftelijk in kennis stellen.