5.1 Het verloop van de afhandeling van de vergoeding voor de lichamelijke schade

Een dergelijke afhandeling verloopt normaal gezien in de volgende stappen:

1° expertise bij de raadsgeneesheer van de vergoedingsplichtige verzekeringsmaatschappij (meestal de B.A.-verzekeraar en/of de arbeidsongevallenverzekeraar) ; deze verzekeraar deelt u erna enkel de medische besluiten (en niet het volledige verslag) van haar bijstandsarts mee;

2° u laat uw rechtsbijstandsverzekeraar weten dat u de medische expertise van deze raadsgeneesheer wil laten controleren; u stelt een ervaren raadsgeneesheer aan, om de medische besluiten van de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij na te zien en zonodig te betwisten ;

opmerking hierbij : het is in feite aangeraden om binnen de drie maanden na het ongeval reeds een eigen raadsgeneesheer aan te stellen, vooral omdat deze u kan laten weten welke bijkomende onderzoeken zo spoedig mogelijk moeten worden uitgevoerd (als bewijslevering) ;

3° in samenspraak met uw bijstandsarts ( = raadsgeneesheer) wordt een minnelijke ofwel een gerechtelijke expertise verkozen; alzo volgen opnieuw medische besluiten, die in principe bindend zijn;

noot hierbij : ingeval een gerechtsdeskundige wordt aangesteld, is het verloop identiek als beschreven in het hoofdstuk “Voertuigschade”, nr. 15, vanaf 4° (t.e.m. 12°).

4° u ontvangt een voorstel tot schadevergoeding van tegenpartij; u meldt aan uw rechtsbijstandsverzekeraar dat u dit voorstel wil laten controleren; u stelt een gespecialiseerde advocaat aan, die alle nuttige bewijsstukken verzamelt en die een betrouwbare afrekening betreffende de schadevergoeding opstelt;

5° hij legt deze afrekening voor aan tegenpartij, om via onderhandelingen een minnelijke regeling na te streven ; lukt dit niet, dan dient de Politierechtbank te beslissen.

Essentieel is het advies een ervaren raadsgeneesheer en advocaat aan te stellen.

5.2 Uw raadsgeneesheer moet in het bezit zijn van alle nuttige medische stukken en informatie.

Hoe kan hij u anders immers afdoende verdedigen? Zorg daar dus voor !

5.3 Vragen op de eerste en wellicht ook op de tweede expertisebijeenkomst

De medische expert zal u een reeks inlichtingen vragen. Bereid dit voor.

Normalerwijze zal u op de eerste expertisebijeenkomst moeten uitleggen:

– hoe het ongeval precies is gebeurd

– welke behandelingen (waaronder chirurgische ingrepen) u heeft ondergaan en door wie en wanneer verricht; maar hierbij mag u de medische documenten inroepen

– welke beroepsopleiding u heeft genoten (aan welke scholen en wanneer)

– welke opeenvolgende beroepen u heeft uitgeoefend (en over welke periodes), en gedurende welke periodes u niet heeft gewerkt (zowel in de jaren vóór als na het ongeval)

– wat uw gezinssituatie was en is (met opgave van de namen en geboortedata van uw kinderen)

–  welke klachten u na het ongeval heeft ervaren en welke thans de overblijvende klachten zijn; beschrijf deze klachten volledig, nauwgezet, en zonder overdrijving (zie hierover uitgebreider Adviezen om de volledige vergoeding voor uw lichamelijke schade te bekomen onder nr. 17).

Bereid de eerste expertisezitting dan ook zeer goed voor, met de hulp van uw raadsgeneesheer!

Op de tweede expertisevergadering zal de expert vragen welke bijkomende behandelingen u heeft ondergaan en welke klachten u thans ondervindt; let erop dat u hierover geen uitleg geeft die tegenstrijdig is met de eerdere beschrijving van uw klachten. De bijkomende medische verslagen en andere informatie zal de medische deskundige overlopen en beknopt bespreken.

Soms gaat een derde expertisezitting door.

5.4 Bij de expertise blijft uw advocaat op de achtergrond

Het is uw raadsgeneesheer die uw belangen op medisch gebied verdedigt. Uw advocaat is medisch niet bevoegd en mag uw raadsgeneesheer niet voor de voeten lopen; hij wacht dan ook de voltooiing van de medische expertise af, en hij moet pas daarna alle nuttige bewijsstukken betreffende kosten en andere schade ontvangen (zie ook hierboven onder nr. 1).

Niettemin is het nut van een advocaat tijdens een gerechtelijke expertise niet verwaarloosbaar: hij zal in samenspraak met de raadsgeneesheer van het slachtoffer nazien 1° of niet een bepaald bijkomend onderzoek aangewezen is (bijvoorbeeld voor de bepaling van de derdenhulp), 2° welke hulpmiddelen nodig zijn, 3° welke aanpassingen aan de woning en auto nodig zijn, en dergelijke; hij formuleert opmerkingen wanneer hij merkt dat de expert een onjuiste toepassing maakt van een bepaald vergoedingsprincipe (zoals de juridische leer van de schade, van de voorafbestaande toestand of van de oorzakelijkheid); hij ziet erop toe dat de expertise op een volledig tegensprekelijke wijze verloopt, vooral wat de overmaking van de bewijsstukken betreft; hij zal tegenover de gerechtsdeskundige en de raadsgeneesheer aandringen op een passende en tijdige reactie; hij zorgt voor de (tijdige) doorzending van de nuttige opmerkingen en eventueel ook van stukken.

Het verslag van de tegensprekelijke expertise (dus van de minnelijke of gerechtelijke expertise) legt de grenzen vast waarbinnen schadevergoeding kan worden gevorderd (zie het voorbeeld verder onder lichamelijke schade, nr. 10).

Het is dus begrijpelijk dat uw advocaat zijn hoofdtaak, nl. de begroting van de lichamelijke schade, pas kan aanvatten nadat de tegensprekelijke medische expertise achter de rug is.

5.5 Voor raad vanwege een raadsdokter met heel wat ervaring: zie nr. 7. hieronder.

.