5.1 Het verloop van de afhandeling van de vergoeding voor de lichamelijke schade kan als volgt worden samengevat, volgens de volgorde in de tijd :

1° expertise bij de raadsgeneesheer van de vergoedingsplichtige verzekeringsmaatschappij (meestal de BA-verzekeraar en/of de arbeidsongevallenverzekeraar) ;

2° u stelt een ervaren raadsgeneesheer aan, om de medische besluiten van de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij na te zien en zonodig te betwisten ;

opmerking hierbij : het is in feite aangeraden om binnen de drie maanden na het ongeval reeds een eigen raadsgeneesheer aan te stellen, vooral omdat deze u kan laten weten welke bijkomende onderzoeken zo spoedig mogelijk moeten worden uitgevoerd (als bewijslevering) ;

3° in samenspraak met uw raadsarts wordt een minnelijke ofwel een gerechtelijke medische expertise verkozen;

noot hierbij : ingeval een gerechtsdeskundige wordt aangesteld, is het verloop identiek als beschreven in het hoofdstuk “Voertuigschade”, nr. 15, vanaf 4° (t.e.m. 12°).

4° u stelt een advocaat aan, die alle nuttige bewijsstukken verzamelt en die een afrekening betreffende de schadevergoeding opstelt ;

5° hij legt deze afrekening voor aan tegenpartij, om via onderhandelingen een minnelijke regeling na te streven ; lukt dit niet, dan dient de Politierechtbank te beslissen.

Essentieel is het advies een ervaren raadsgeneesheer aan te stellen, ten einde de medische besluiten van de raadsgeneesheer van de verzekeraar te controleren en zo nodig te betwisten.

5.2 Uw raadsgeneesheer moet in het bezit zijn van alle nuttige medische stukken en informatie.

Hoe kan hij u anders immers afdoende verdedigen? Zorg daar dus voor !

5.3 Op de eerste en wellicht ook op de tweede expertisebijeenkomst zal aan u worden gevraagd om bepaalde feiten, en vooral uw klachten veroorzaakt door het ongeval, weer te geven.

Beschrijf deze klachten volledig, nauwgezet, en zonder overdrijving (zie hierover uitgebreider Adviezen om de volledige vergoeding voor uw lichamelijke schade te bekomen onder nr. 17).

Normalerwijze zal u op de eerste expertisebijeenkomst bovendien moeten uiteenzetten:

– hoe het ongeval precies is gebeurd,

– welke behandelingen u heeft ondergaan (en door wie en wanneer verricht), maar hierbij mag u de medische documenten inroepen,

– welke beroepsopleiding u heeft genoten (aan welke scholen en wanneer),

– welke opeenvolgende beroepen u heeft uitgeoefend (en over welke periodes),

– wat uw gezinssituatie was en is (met opgave van de namen en geboortedata van uw kinderen),

– e.d.m.

Bereid de eerste expertisezitting dan ook zeer goed voor, met de hulp van uw raadsgeneesheer!

5.4 Bij de expertise blijft uw advocaat op de achtergrond, nu hij op medisch gebied vanzelfsprekend niet bevoegd is ;

Het is uw raadsgeneesheer die uw belangen op medisch gebied verdedigt. Uw advocaat wacht dan ook de voltooiing van de medische expertise af, en hij moet pas daarna alle nuttige bewijsstukken ontvangen (zie ook hierboven onder nr. 1).

Niettemin is het nut van een advocaat tijdens een gerechtelijke expertise niet verwaarloosbaar : hij ziet erop toe dat de expertise op een volledig tegensprekelijke wijze verloopt, vooral wat de overmaking van de bewijsstukken betreft; hij zal tegenover de gerechtsdeskundige en de raadsgeneesheer aandringen op een passende en tijdige reactie; hij zorgt voor de (tijdige) doorzending van de nodige opmerkingen en eventueel ook van nuttige stukken; e.d.m.

Het verslag van de tegensprekelijke expertise (dus van de minnelijke of gerechtelijke expertise) legt de grenzen vast waarbinnen schadevergoeding kan worden gevorderd (zie het voorbeeld verder onder lichamelijke schade, nr. 10).

Het is dus begrijpelijk dat uw advocaat zijn hoofdtaak, nl. de begroting van de lichamelijke schade, pas kan aanvatten nadat de tegensprekelijke medische expertise achter de rug is.

5.5 Voor raad vanwege een raadsdokter met heel wat ervaring: zie nr. 7. hieronder.

.