S a m e n v a t t i n g

* Nadat de medische expertise achter de rug is, wordt de vordering voor de passende vergoeding voor de lichamelijke schade opgesteld. Juristen delen de lichamelijke schade ( = letselschade) op in meerdere schadeposten (vooral: Morele schade tegenover Materiële schade, en Tijdelijke Ongeschiktheid (T.O.) / Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (T.A.O.) / tijdelijke invaliditeit (T.I.) * tegenover Blijvende arbeidsongeschiktheid (B.O.) / Blijvende arbeidsongeschiktheid (B.A.O. = B.W.O.) */ blijvende invaliditeit (B.I.) *).

* Er bestaan meerdere Wijzen van vergoeding (zie hieronder nr. 9.5 ); zoals: de forfaitaire vergoeding, de raming ex aequo et bono *, de kapitalisatieberekening, en de geïndexeerde rente. Voor B.I. /B.A.O. tot 15 % wordt meestal de forfaitaire vergoeding per punt (= per procentunt van B.A.O. / B.I.) toegepast (nr. 9.54).

Gaat het om (zeer) ernstige lichamelijke schade, dan worden bijkomende schadeposten aangenomen en dan gelden bijzondere regels voor de berekening van de vergoeding (zie hieronder nr. 9.6 Erge morele schade en 9.7 Zwaar gehandicapten, en ook nr. 9.33 bijzondere soorten van morele schade en nr. 9.53 kapitalisatie; zie tevens Enkele voorbeelden onder nr. 10.2).

* Onder nr. 11. Losse weetjes worden enkele uiteenlopende inlichtingen gegeven over de vergoeding voor de lichamelijke schade.

* Daarna, onder nr. 12., wordt besproken onder welke voorwaarden de kosten na de consolidatiedatum * vergoedbaar zijn.

* De schadevergoeding bij overlijden : zie 13. Vergoedingen bij overlijden

* Tenslotte wordt in het deel C (zijnde nr. 14 t.e.m. 20) uitgelegd wat het slachtoffer zelf moet doen om volledige vergoeding te kunnen bekomen, dus:

• welke stukken moet ik van in het begin verzamelen (nr. 14. Medische verslagen en 15. Uw kosten bewijzen) ?
• wat is het nut van een eigen raadsgeneesheer (nr.16 Uw eigen raadsgeneesheer) ?
hoe kan ikzelf ervoor zorgen dat de medische expertise goed verloopt? (nr. 17 Hoe kan u de medische expertise voorbereiden ?)
• wat is de rol van mijn advocaat ? (nr. 18 Uw advocaat )
• betaalt de rechtsbijstandverzekeraar alle kosten van mijn advocaat en van mijn raadsgeneesheer ? (nr. 19. Uw advocaat en uw rechtsbijstandsverzekeraar en 20. Rechtsbijstand).

ONDERTEKEN NOOIT EEN AKKOORD BETREFFENDE DE SCHADEVERGOEDING, TENZIJ NA ADVIES VAN UW ADVOCAAT.

MINSTENS ZAL U VOORAF ONZE TEKSTEN WILLEN LEZEN.

WORD GEEN TWEEDE KEER SLACHTOFFER !