Een ander onderscheid is deze volgens het tijdsverloop.

9.41 Consolidatie

Op een bepaald tijdstip kunnen de letsels als gestabiliseerd worden beschouwd; ze zullen niet meer verder genezen (maar evenmin verergeren) vanaf een bepaalde dag. Deze dag wordt de consolidatiedatum* genoemd.

Voor een mogelijke verergering of verwikkeling in de toekomst wordt dan voorbehoud (of reserve) toegekend door de medische deskundige.

9.42 De – evolutieve – periode tot aan deze consolidatie is de tijdelijke ongeschiktheid (T.O.*P-Z)

De algemene term voor deze periode (dus ongeacht of er economische of arbeidsongeschiktheid bestaat) is tijdelijke ongeschiktheid, kortweg “T.O.”.

De – levenslange – periode na deze consolidatiedatum is de “blijvende ongeschiktheid” (B.O.). Bestaat tevens een materieel (financieel) verlies ingevolge de B.I. dan spreekt men van blijvende arbeidsongeschiktheid (B.A.O.), sinds de I.T. 2012 ook “blijvende economische ongeschiktheid” (B.E.O.) genoemd.

Bij de professionele schade TAO wordt in principe enkel (of hoofdzakelijk) geoordeeld op basis van het beroep dat men uitoefende op de dag van het ongeval. Vanaf de consolidatiedatum (dus BAO) worden alle mogelijke beroepen (gelet op de beroepsopleiding, -ervaring, e.d.) in ogenschouw genomen.

9.43 De blijvende invaliditeit

De blijvende invaliditeit (B.I.) slaat op de opgelopen handicap(s), op de verminderde mogelijkheden als mens, louter gezien vanuit medisch (en dus niet-juridisch) oogpunt. Bij de indicatieve tabel van oktober 2012 werd als synoniem voor “B.I.” de term “aantasting van de lichamelijke en geestelijke integriteit” ingevoerd. 

Blijvende arbeidsongeschiktheid (B.A.O.), ook blijvende werkonbekwaamheid (B.W.O.) of “blijvende economische ongeschiktheid” (B.E.O.) genoemd, is een vorm van B.I.; zij is meerbepaald deze blijvende invaliditeit die een materieel (geldelijk) verlies met zich brengt in de vorm van een – al dan niet rechtstreeks – verlies aan inkomsten of aan economische (zijnde geldelijke) waarde.

Wie de activiteiten in zijn beroep of binnen het huishouden enkel nog minder goed of onvolledig kan verrichten lijdt een vermindering van zijn arbeidsgeschiktheid en dus een verlies aan economische waarde.

LET OP: u kan op verschillende gebieden een beoordeling van uw B.I. / B.A.O. meemaken, met telkens een volledig andere beslissing. Zo gebeurt het vaak dat de arbeidsongevallenverzekeraar u een beslissing van genezenverklaring (dus 0 % BAO) stuurt, dat u van de B.A.-verzekeraar de kennisgeving van 4 % B.A.O. ontvangt, en dat u door uw ziekenfonds wordt aanvaard als zijnde meer dan 66 % invalide…; zie ook de uitleg bij Vergoedingen nr. 3, 6c en 6d (Gevallen van vergoedbaarheid van de lichamelijke (en verwante) schade). Steeds een eigen, ervaren raadsgeneesheer raadplegen!

9.44 De verzekeringsexpert

Zoals hierboven onder medische expertise uiteengezet, is het normalerwijze de expert van de vergoedingsplichtige verzekeringsmaatschappij die als eerste medische besluiten opstelt. Deze deskundige zal vaak enkel maar tot blijvende invaliditeit (B.I.) of tot blijvende persoonlijke ongeschiktheid (B.P.O.) besluiten, zonder B.A.O. of zonder B.P.O. noch B.H.O.

Meestal wordt dit door de rechtbank geïnterpreteerd in die zin dat er enkel morele (en dus geen materiële) schade overblijft.

Vanzelfsprekend zal u een beduidend hogere vergoeding kunnen vragen indien de tegensprekelijke expertise besluit tot B.A.O. (= B.W.O.) of tot B.E.O., en niet enkel tot blijvende invaliditeit of B.P.O. Let daarop!