9.71 Een zeer hoge graad van B.O.

a. Voor zeer zwaar gehandicapten gelden uiteraard dezelfde vergoedingsprincipes als voor licht gewonden. Alle schade moet integraal worden vergoed, zoals hierboven uiteengezet.

b. Bij werkelijk erge graden van blijvende ongeschiktheid (B.O.) zullen in de praktijk heel wat meer problemen, beslommeringen en aandachtspunten oprijzen. De bijstand van een degelijke raadsgeneesheer en van een gespecialiseerde advocaat is dan van in het begin nodig. Dezen zullen in samenspraak met elkaar: de nodige uitleg en adviezen geven aan het slachtoffer, nagaan welke bijkomende onderzoeken aangewezen zijn om de letselschade grondig en volledig aan te tonen, de nodige opmerkingen op medisch en juridisch gebied formuleren tijdens de medische expertise, …

c. Een voorbeeld van medische besluiten voor een slachtoffer dat tetraplegie heeft overgehouden aan een ongeval (met lichte aanpassingen van de tekst).

d. In deze zaak heeft de medische expert gelukkig de nodige hulpmiddelen nauwgezet opgelijst, telkens met de vermelding van de vervangingstermijn, dus de normale gebruiksduur. Dit conform bepaalde opmerkingen van de raadsgeneesheer en ook van de advocaat. Deze advocaat kan alzo de vergoeding voor de blijvende kosten zo correct mogelijk berekenen.

Voor de toekomst zal hij voor ogen houden dat er normaal geen tussenkomst door de mutualiteit of door een andere sociale instantie meer zal worden verleend. De prijzen van de hulpmiddelen zonder dergelijke tussenkomst kunnen op meerdere wijzen worden bewezen.

Het aantal vervangingen wordt bepaald door de normale gebruiksduur en door de resterende levensduur van het slachtoffer vanaf de scharnierdatum.  Als de tillift, met een gebruiksduur van 15 jaar, op 1/12/19 is aangekocht en als de resterende levensduur van het slachtoffer vanaf de scharnierdatum van 1/10/22 nog 29,5 jaar is, hoeveel aankopen zijn er dan ? 1° op 1/12/19, 2° op 15 jaar later, dus op 1/12/34, en 3° op nog eens 15 jaar later, dus op 1/12/49.

De vergoeding voor de toekomstige kosten wordt vaak toegekend tegen de nominale waarde, dus zonder herleiding middels een kapitalisatieberekening. Men stelt immers vast dat de kosten minstens evenveel stijgen als een belegd kapitaal.

e. Een zwaar gehandicapte kan een vergoeding bij wijze van geïndexeerde rente worden bekomen. Dit houdt in dat het slachtoffer voor één of meer schadeposten vanwege de B.A.-verzekeraar een maandelijkse (of soms jaarlijkse) uitkering ontvangt, die  jaarlijks wordt geïndexeerd.

Meestal kan deze uitkering ook worden herzien, om de 3, 4, of 5 jaar (ten einde de maandelijkse uitkering dan, dus bij de herziening, te kunnen aanpassen aan de ondertussen gewijzigde omstandigheden).

De geïndexeerde rente wordt het meest toegekend voor beroepsinkomensverlies, tot aan de pensioenleeftijd (67 jaar). Zij wordt ook toegepast voor de hulp van derden, en soms ook voor de huishoudelijke schade en voor de morele schade; in deze 3 gevallen gaat het om een rente die levenslang wordt uitgekeerd (tot op de dag van het overlijden).

De indicatieve tabel 2020:

De toekenning van een geïndexeerde en al dan niet herzienbare rente is de meest passende vorm voor de schadevergoeding voortvloeiende uit een ernstige blijvende ongeschiktheid. Het komt erop neer dat het slachtoffer voor de toekomst een maandelijks of jaarlijks, periodiek, bedrag ontvangt en dit gedurende de volledige resterende effectieve levensduur.”

Bij voorbeeld: aan de patiënte met paraplegie wordt, naast enkele forfaitaire schadebedragen (25.000 euro wegens pretium voluptatis, 10.000 euro voor de genoegenschade, en dergelijke meer), een geïndexeerde rente toegekend 1° van 1.800 euro per maand wegens het verlies aan beroepsinkomsten, 2° van 600 euro per maand wegens het verlies aan huishoudelijke waarde, 3° van 2.000 euro per maand wegens de noodzakelijke hulp van derden, en 4° van 750 euro per maand voor de morele schade; hetzij in totaal 5.150 euro per maand.

Zie ook het becijferde voorbeeld onder nr. 10.2.

Dit vergoedingssysteem biedt levenslang de nodige bestaanszekerheid aan het ernstig gehandicapte slachtoffer.

Evenwel wordt de geïndexeerde rente vaak niet toegestaan, omdat zij het levenslang openhouden van het dossier vergt.

9.72 Enkele specifieke schadeposten

Vooral bij een ernstig gehandicapte toestand door een schadegeval is sprake van:

a. de hulp van derden – zie 9.22 huishoudelijke schade;

b. de bijzondere vormen van morele schade, vooral: genoegenschade en sexuele schade van het slachtoffer en genegenheidsschade van de gezinsleden – zie 9.33 bijzondere soorten van morele schade:

c. prothesen, orthesen, hulpmiddelen, aanpassingen van de auto, aanpassingen van, in en rond de woning.

Uiteraard komen bovenstaande en ook alle andere schadeposten, zoals inkomensverlies en huishoudschade, aan bod voor een jongere of volwassene die levenslang erg gehandicapt zal blijven.

9.73 De bijstand door een ervaren advocaat

Zoals zonet onder nr 9.71, b reeds is opgemerkt zijn de relatief geringe kosten van bijstand door een advocaat en door een raadsgeneesheer vanaf het begin meer dan verantwoord. Een kleine vergissing kan een verlies van honderdduizenden euro betekenen.

Let op: de rechter mag enkel rekening houden met de vorderingen en de argumentatie uiteengezet door uw advocaat; zo ook mag hij, per elke afzonderlijke schadepost, geen hoger bedrag toekennen dan gevorderd door uw advocaat!

Heel wat advocaten nemen velerlei soorten zaken aan; slechts zeer weinigen hebben reeds enkele zaken van zeer zware lichamelijke schade afgehandeld. Heeft u ongeluk, dan wordt uw zaak van zware lichamelijke schade behartigd door een advocaat die van deze materie te weinig kaas heeft gegeten.