14.1 Attest van arbeidsongeschiktheid

Vaak ondervindt u na het ongeval allerlei klachten (hoofdpijn, nekpijn, bewegingsbeperking, krachtverlies, vermindering van het zicht, duizeligheid, concentratiestoornissen, en zo meer).

Vraag aan uw behandelende geneesheer (bvb. uw huisarts) een attest van arbeidsongeschiktheid, ook al heeft u bvb. maar hoofd- en nekpijn geleden gedurende enkele dagen.

Dit attest ziet er bijvoorbeeld uit als volgt:

“Mijn patiënt X heeft als gevolg van de letsels aan zijn rechterbeen, veroorzaakt door het verkeersongeval van 17 maart 2010, de volgende graden van arbeidsongeschiktheid ondergaan:

100% T.O.* vanaf 17/3/10 tot 16/4/19

75% van 17/4/10 tot 16/5/19

50% 17/5/10 tot 1/6/19

25% van 2/6/10 tot heden, 15/7/19, en later nog verder te bepalen”.

Wij hebben een zeer degelijk en uitgebreid  formulier arbeidsongeschiktheid opgesteld: DOWNLOAD WORD of DOWNLOAD PDF; dit ingevuld attest is het beste bewijs van uw klachten in de eerste maanden na het ongeval ! Vul een dergelijk exemplaar zelf in en laat het dan door uw huisarts ondertekenen.
Blijven geen (of veel minder) klachten meer over vanaf enkele maanden na het ongeval, dan zal u aan de hand van voormeld attest vergoeding voor de lichamelijke letsels kunnen vorderen.

Maar blijvende klachten moeten beter worden bewezen…

14.2 Als de klachten na een paar maanden blijven aanhouden

Dan dient u aan uw behandelende specialist te vragen om de klachten en letsels schriftelijk vast te leggen in een medisch verslag

Pas op: wees volledig! (zie ook verder nr 17)

Ter verduidelijking een voorbeeld. Mevrouw A werd achteraan aangereden op 1 april 2018. Reeds op 18 april laat zij door haar huisarts de volgende verklaring opstellen: “Mijn patiënte A heeft mij medegedeeld dat zij als gevolg van het ongeval van 1 april 2018 1° nekpijn lijdt, ter hoogte van C3 – C4, 2° hoofdpijn, aan beide slapen, vooral naar de avond toe, en dan stekend, en 3° slapeloosheid, nl. inslaapstoornissen en ‘s nachts wakker schieten, vooral als gevolg van voormelde nekpijn”. Deze medische verklaring is op zichzelf degelijk opgesteld. Maar het duurt een hele tijd vooraleer A begint in te zien dat zij bovendien aandachts- en concentratiestoornissen en rugpijn heeft opgelopen; daarna verlopen nog meerdere weken eer zij zich realiseert dat deze klachten een gevolg van het ongeval van 1 april 2018 moeten zijn; pas op 29 juli 2019 wordt dit voor het eerst door een arts genoteerd. Kan men dan nog afdoende bewijzen dat deze bijkomende klachten werkelijk zijn veroorzaakt door het ongeval?

Het is logisch dat beeldvorming en medische verslagen daterend van meer dan een jaar na het ongeval meestal nog zeer weinig bewijswaarde bezitten.

Bovendien dient u kort na het ongeval en wellicht nogmaals enkele maanden later specialistische onderzoeken te laten verrichten. De beeldvorming (NMR, scan, RX, E.M.G., …) en de medische verslagen zullen bij de medische expertise goud waard zijn.

Wie een jaar na het ongeval aan de geneesheer – deskundige enkel mondeling kan uitleggen dat hij heeft geklaagd over bepaalde pijnen of hinder, zonder dat deze door een arts werden onderzocht, zal mogelijks nooit meer kunnen bewijzen dat deze schade veroorzaakt werd door het ongeval.

14.3 De originele bewijsstukken

Het is ten stelligste àf te raden de originele bewijsstukken uit handen te geven.

Maak om die reden enkel fotokopies van de medische verslagen en van andere bewijsstukken over, en vraag de RX-foto’s onmiddellijk terug. Op het ogenblik dat deze stukken opnieuw dienen te worden voorgelegd blijken zij immers al te vaak verdwenen te zijn…