20.1 Soms denkt men ten onrechte dat men geen dergelijke dekking geniet:

a. niet alleen de bestuurder maar ook elke passagier kan de dekking inroepen van de rechtsbijstandsverzekering van het voertuig waarin hij zat op het ogenblik van het ongeval

b. een voetganger of andere zwakke weggebruiker heeft zeer vaak, eventueel zonder dat hij het weet, rechtsbijstand bij zijn familiale verzekeringspolis

c. naast andere mogelijkheden, zoals een ruime dekking voorzien in een losstaande rechtsbijstandsverzekering.

Vraag steeds zeer goed na of u toch niet een dergelijke dekking geniet. U kan zich hiervoor wenden tot uw makelaar.

20.2 De rechtsbijstandverzekeraar zal alle kosten in verband met de nodige betwistingen dragen, zoals :

– de staat van ereloon en kosten vanwege de advocaat, de raadsgeneesheer, de raadgevende voertuigexpert, en de gerechtsdeskundige

– alle procedurekosten

– de eventuele kosten van gedwongen uitvoering.

De dekking in rechtsbijstand heeft in de praktijk een groot belang om zijn rechten te kunnen doen gelden. Wie een dergelijke dekking heeft, kan ook een procedure aanvatten wanneer het geschil draait om slechts een eerder geringe som (bvb. 1.000 €) of wanneer de vordering niet zeker is (bvb. omdat de aansprakelijkheid wordt betwist). Wie daarentegen geen dergelijke dekking geniet zal vaak moeten afzien van procederen, hoewel hij (wellicht) recht heeft op een vergoeding.

Overigens, de polis rechtsbijstand voorziet doorgaans in een clausule van onvermogen van derden; op basis van dit beding in de polis zal uw eigen rechtbijstandsverzekeraar de schade vergoeden indien de persoon die de schade moet vergoeden niet kan betalen. De praktijk leert dat u hiervoor wellicht wel zal moeten aandringen bij uw rechtbijstandsverzekeraar.

Het is meer dan aangeraden om (via uw makelaar) voorafgaandelijk de toestemming te bekomen vanwege de verzekeraar van de rechtsbijstand om een raadgevende expert of een advocaat aan te stellen. Normalerwijze zal uw raadsgeneesheer of uw advocaat trouwens zelf deze toestemming aanvragen.

Het is begrijpelijk dat de verzekeringsmaatschappij van de rechtsbijstand, die alle kosten gepaard gaand met uw verdediging (dus de kosten van een eigen voertuigexpert, eigen raadsgeneesheer en eigen advocaat) moet betalen, deze uitgaven wil beperken. Dit neemt niet weg dat de verzekeraar rechtsbijstand haar verbintenissen conform de verzekeringspolis met u moet naleven en dus uiteindelijk voormelde kosten van verdediging zal moeten dragen. Aandringen is vaak de boodschap. Het volstaat niet dat u uw rechten kent, u moet ze ook willen verdedigen !

Wanneer de waarde van de betwisting beperkt is (minder dan 1.000 euro) en wanneer u niettemin aandringt op een gerechtelijke procedure zal de rechtsbijstandsverzekeraar soms – maar niet altijd! – verkiezen u het bedrag van de betwisting uit te betalen (om de zaak op deze manier zonder procedure te kunnen beëindigen).

20.3 Gaat het om een arbeidsongeval, dan zullen de kosten m.b.t. de procedure, met inbegrip van de kosten van de gerechtelijke expertise, in principe volledig ten laste vallen van de arbeidsongevallenverzekeraar, maar niet de kosten van Uw eigen raadsgeneesheer* noch van uw advocaat.

Meestal voorziet de polis van de verzekering in rechtsbijstand geen tussenkomst voor contractuele geschillen, zoals voor een procedure tegen uw omniumverzekeraar of een procedure voor de Arbeidsrechtbank; voor deze laatste procedure kan u trouwens kosteloos beroep doen op uw vakbond.

20.4 Zorg voor een voldoende ruime dekking in rechtsbijstand, en niet alleen in het kader van uw autoverzekering.

U dient immers ook gedekt te zijn als zwakke weggebruiker* (fietser, voetganger, ruiter, passagier, …), bij een arbeidsongeval, bij de vordering tegen uw omniumverzekeraar, en eventueel zelfs bij medische aansprakelijkheid.

Het plafond van de dekking in rechtsbijstand dient voldoende hoog te zijn. Wij vinden een dekking tot minstens 100.000 euro aangeraden. Zo hoeft u bepaalde nuttige verdedigingskosten niet achterwege te laten omwille van de kostprijs ervan.

Voor meer uitleg : zie aanstelling van een advocaat ( = Procedures, nr. 11 t.e.m. 13; o.a.: wetteksten m.b.t.: aanstelling van een advocaat – de rechtsplegingsvergoeding – wanneer mag u een advocaat op kosten van de verzekeraar rechtsbijstand aanstellen? – vervanging van advocaat).