ONS DOEL

Ons hoofddoel: wij willen verhinderen dat u een te lage schadevergoeding ontvangt.

De statuten van onze V.Z.W. (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2000) omschrijven het doel van de V.Z.W. als volgt:

“Het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van bijstand aan personen die betrokken zijn geweest bij een ongeval.

Deze personen zijn voornamelijk dezen die wegens een verkeersongeval recht hebben op vergoedingen voor de door hen geleden schade (voertuigschade, lichamelijke schade, uitgaven t.g.v. het ongeval, en zo meer), en dezen die wegens een arbeidsongeval gerechtigd zijn op de wettelijk voorziene uitkeringen.

De V.Z.W. geeft daarenboven informatie en bijstand aan personen die strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor het ongeval, die het slachtoffer zijn geworden van een medische fout, …”

 

De V.Z.W. Verkeersslachtoffers wil verhinderen dat een slachtoffer van een verkeers-, arbeids- of ander ongeval een tweede keer slachtoffer wordt.
ALS U EEN TWEEDE KEER SLACHTOFFER WORDT IS DIT OOK AAN UZELF TE WIJTEN. U MAG ONS STEEDS CONTACTEREN, OOK ANONIEM.

De VZW heeft haar doelstelling ruim gezien. Zij heeft zich begrijpelijkerwijze georganiseerd overeenkomstig de soorten vragen vanwege de betrokkenen bij een ongeval.

Deze vragen kunnen voor het overgrote deel worden onderverdeeld in de volgende vier categorieën:

A. vragen van algemene aard, zoals:

  • wat doe ik het best onmiddellijk na het ongeval, in het bijzonder om het bewijs te leveren van de fout van tegenpartij en van de omvang van mijn schade? – zie Tips na een ongeval
  • welke raadsgeneesheer, advocaat, of voertuigexpert kan ikzelf het best aanstellen om het standpunt van de verzekeringsmaatschappij na te zien en om eventueel verdere stappen te ondernemen?

B. problemen van juridische aard, zoals:

C. vragen van medische aard, zoals:

  • hoe komt het dat de raadsgeneesheer* van de arbeidsongevallenverzekeraar of van de B.A.-verzekeraar* soms een veel te laag percentage voor de blijvende arbeidsongeschiktheid toekent?
  • hoe kan ik mij verdedigen tegen de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij? – zie Uw eigen raadsgeneesheer

D. vragen voor een voertuigdeskundige, zoals:

  • moet ik aanvaarden dat mijn voertuig als een totaal verlies wordt beschouwd en dus niet mag worden hersteld ? (Of omgekeerd:) kan ik ertoe worden verplicht om mijn voertuig te laten herstellen, hoewel het zeer zwaar beschadigd is?
  • wat moet ik doen als de expert van de verzekeringsmaatschappij een herstellingsprijs verdedigt die lager ligt dan de prijs die volgens mijn garagist nodig is om een degelijke herstelling uit te voeren? – zie Hoe kan u de zienswijze van de verzekeringsexpert betwisten ?
  • is het juist dat bij totaal verlies een berekening mag worden gemaakt op basis van de werkelijke aankoopprijs, dus niet op basis van de aankoopwaarde, en dat bovendien geen rekening moet worden gehouden met de B.T.W.?

De hierboven staande vragen worden beantwoord op onze website. Voor meer concrete vragen zal u zich uiteraard moeten wenden tot de V.Z.W. zelf. Deze zal u mogelijks moeten doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde persoon (geneesheer, voertuigdeskundige, advocaat, …).

De V.Z.W. is telefonisch bereikbaar van 10 tot 22 uur:
09/ 339 17 30 of 0473/ 38 00 88

OFWEL

bijstand@verkeersslachtoffers.be

BESEF: u heeft recht op volledige vergoeding van alle geleden schade!