1. Bewijzen

Vul steeds het aanrijdingsformulier in. Verzamel onmiddellijk na het ongeval de nuttige bewijzen aangaande de aansprakelijkheid.
Houd alle nuttige bewijsstukken omtrent uitgaven en andere schade zo goed mogelijk bij.
Zie verder “Praktische tips na een ongeval”.

2. Rechtsgronden om bepaalde vergoedingen te vorderen

Volledige schadevergoeding kan u uiteraard bekomen indien de schade is veroorzaakt door de fout of onvoorzichtigheid van een ander (burgerlijke aansprakelijkheid). Maar ook als u zelf, door uw fout,  het schadegeval heeft veroorzaakt kan u (binnen bepaalde perken) vergoeding bekomen. We denken aan de wetgeving betreffende zwakke weggebruikers, gehandicapten, invaliden, getroffenen van een arbeids(weg)ongeval,… En dan is er wellicht nog uw eigen verzekeraar (ongevallen/ inkomensverlies/ familiale/ omnium/ …).

Zie meer uitgebreid onder Vergoedingen, nr. 3 e.v..

Weet ook in welke gevallen de verzekeringsmaatschappij de uitgekeerde schadebedragen van u mag terugvorderen (regres).

Zie De terugvordering door de B.A.-verzekeraar (regres) (zijnde = hoofdstuk “Vergoedingen”, nr. 7 e.v.).

3. Hoogte van de schadevergoeding

Weet minstens in grote lijnen welke bedragen u kan eisen voor de lichamelijke en aanverwante schade, en voor uw voertuigschade.

Zie Lichamelijke schade, nr 8 e.v., en Voertuigschade , nr. 1 t.e.m. 9.

4. Hoe kan men schadevergoeding bekomen ?

De schadevergoeding kan op meerdere wijzen worden gevorderd, ofwel voor de strafrechtbank ofwel voor de burgerlijke rechtbank (meestal de Politierechtbank).

Zie: Hoe kan de benadeelde vergoeding bekomen? (zijnde hoofdstuk Procedures, deel c. en d. (=nr 5 e.v.)).

5. De raadsgeneesheer

Aanvaard niet zo maar de medische * besluiten van de geneesheer van de verzekeringsmaatschappij (die de vergoeding moet betalen!); laat deze besluiten nazien door een eigen raadsgeneesheer *.

Zie Adviezen om de volledige vergoeding voor uw lichamelijke schade te bekomen. (= Lichamelijke schade, nr. 14 e.v.)

6. De voertuigexpert

Zo ook: laat de zienswijze van de voertuigexpert van de verzekeringsmaatschappij omtrent het totaal verlies, de vervangingswaarde, de herstellingsprijs, e.d.m. nazien door uw garagist en zo nodig door een eigen raadgevende voertuigexpert.

Zie Vergoeding van uw voertuigschade door de verzekeringsmaatschapij  (zijnde hoofdstuk Voertuigschade, nr. 10 e.v.).

7. De tegensprekelijke expertise

Uw raadgevende expert – zijnde de raadsgeneesheer of de raadgevende voertuigexpert – zal de nodige onderzoeken verrichten en vervolgens een minnelijke regeling nastreven. Lukt dit niet, dan dient een tegensprekelijke expertise door te gaan, nl. een minnelijke of een gerechtelijke expertise.

Zie Medische expertise, nr. 1 t.e.m. 7, en Hoe kan u de zienswijze van de verzekeringsexpert betwisten ? (zijnde Voertuigschade, nr. 13 e.v.).

8. De advocaat

Voor de aanstelling van een gerechtsdeskundige * en voor het bekomen van de passende schadevergoeding dient de schadelijder beroep te doen op een advocaat *, die hij trouwens volledig vrij mag kiezen.

Onderteken nooit een document vanwege de verzekeringsmaatschappij zonder voorafgaandelijk advies van een betrouwbare raadgever, zoals uw advocaat.

Zie aanstelling van een advocaat  ( = Procedures, letter f. (nr 11 t.e.m. 13)) en  Praktische adviezen  (= Lichamelijke schade, nr. 18 en 19).

9. Hoe kiezen ?

Zorg ervoor dat u een raadgevende voertuigexpert, raadsgeneesheer en advocaat aanstelt die kennis en ervaring in de materie bezitten en die u op onpartijdige wijze kunnen adviseren. Contacteer terzake eventueel onze VZW (per e-mail of via een contactpersoon).

10. Rechtsbijstand

De kosten voor deze personen en de andere uitgaven voor het voeren van de nodige betwistingen en eventueel van de gerechtelijke procedure vallen in principe ten laste van uw rechtsbijstandsverzekeraar *.

Zie aanstelling van een advocaat (= Procedures, onder nr 11), en ook Praktische adviezen voor de volledige vergoeding voor uw lichamelijke schade  (= Lichamelijke schade, nr. 20).

Reeds heel wat slachtoffers hebben dankzij de adviezen van onze VZW de passende en dus hogere schadevergoeding bekomen.

Met dank aan advocaat Pascal Mortier uit Gent (09 224 14 14).