4. Aangaande deze vaststellingen vooreerst de volgende bemerkingen:

  • ze hebben volgens de wet een bijzondere bewijswaarde
  • zorg ervoor dat de politie nog zo goed mogelijk kan zien hoe het ongeval is gebeurd; indien mogelijk worden de voertuigen, brokstukken, glasscherven, e.d.m. niet verplaatst, of desnoods pas na het nemen van foto’s of na aftekening met watervast krijt
  • ook als de politieagenten nogal gehaast (lijken te) zijn, zal u niettemin de nodige tijd uittrekken om op een gedetailleerde wijze het volledige verloop van het ongeval uiteen te zetten;
  • neem overigens tegenover de politie zelf het nodige initiatief, bvb. door te wijzen op een ver weggeslingerd brokstuk, door de identiteit van getuigen mee te delen of door te vragen een welbepaald vermoeden (bvb. de alcoholintoxicatie* van tegenpartij of het niet branden van de lichten van de andere auto) te onderzoeken; op het einde van de tussenkomst van de politie kan u trouwens navragen of alle voormelde elementen wel degelijk zijn genoteerd
  • stelt u bij de nalezing van uw verklaring bepaalde onnauwkeurigheden vast, aarzel dan niet de verbetering ervan te vragen; houd voor ogen dat de verklaringen achteraf door de advokaten bijna woord voor woord onder de loep worden genomen.

5. Vaak tracht de politie het papierwerk voor de opmaak van een proces-verbaal te vermijden (zie C nr. 3).

Enig aandringen kan dus nodig zijn; wijs erop dat de andere bestuurder misdrijven (verkeersovertredingen en evt. onopzettelijk slagen) heeft begaan, die moeten worden bestraft. De politie moet een nauwkeurige schets van de plaats van het ongeval, met opmetingen en met de aftekening van de betrokken voertuigen, opmaken; zij moet bovendien de nuttige vaststellingen betreffende de voertuigen, de bestuurders en de ongevalsomstandigheden doen; zij dient tevens de verklaringen af te nemen van de betrokken bestuurders en van eventuele getuigen.

Dit volledige bundel wordt nadien gevoegd in het strafdossier dat in handen is van de parketmagistraat, zijnde de Procureur des Konings*. Deze zal normalerwijze enkel de inzage in het strafdossier toestaan van zodra alle onderzoeksdaden achter de rug zijn; houd voor ogen dat het dus gemakkelijk een jaar kan duren vooraleer u de verklaring van de andere partij, de vaststellingen en de schets door de verbalisanten, en de andere delen van het strafdossier kan vernemen!

6. In die context wordt opgemerkt dat de politie op uw eerste verzoek onmiddellijk een afschrift van uw eigen verklaring en (later) een informatieblad met daarop de identiteit van de betrokken partijen en van hun B.A.-verzekeraars* moet overmaken.

Vraag steeds aan de politie een kopie van uw verklaring en van het inlichtingenblad, o.a. omdat zo het strafdossier gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.