9. Het overlijden van een naaste veroorzaakt de diepst mogelijke droefheid. Wie een partner, ouder of kind verliest moet nochtans de tranen verbijten om heel wat praktische zaken te regelen. Hier volgt een lijst van de personen (en diensten) die moeten worden gecontacteerd:

Bevolkingsdienst van de gemeente van het overlijden: voor aangifte van overlijden en voor de toelating tot begraven/cremeren; meestal doet de begrafenisondernemer hiervoor het nodige;

TIP: vraag onmiddellijk meerdere exemplaren van de uittreksels uit de overlijdensakte aan, of maak zelf onmiddellijk meerdere fotocopies (daar u een dergelijk uittreksel meermaals zal moeten voorleggen)

De gekozen begrafenisondernemer; deze zorgt meestal niet alleen voor de begrafenis zelf, maar ook voor het drukken van het overlijdensbericht en de publicatie in de kranten, voor de aangifte van overlijden, en voor de aanvraag tot begraven of cremeren

De priester of het crematorium

Gaat het om een arbeidsongeval*: de arbeidsongevallenverzekeraar (die tussenkomt in de kosten voor begrafenis, voor geneeskundige verstrekkingen, en voor bepaalde verplaatsingen, en die onder bepaalde voorwaarden een rente uitkeert aan de weduwe of weduwnaar en aan de kinderen) ; zie de rubriek “procedures – arbeidsongeval“;

Pensioendienst van uw gemeente: voor de aanvraag van het weduwe- of weduwnaarspensioen of van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden ;

Bank: betaalt bij overlijden meestal een zeker bedrag uit;

Opmerking: vanaf het overlijden vervallen alle volmachten, o.a. de eventuele volmacht om de bankkluis van de overledene te mogen openen; zo ook worden de rekeningen van de overledene geblokkeerd

Administratie der pensioenen, sectie begrafenisvergoedingen (Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel – tel. 02/548 57 11): betaalt voor (overleden) ambtenaren en gelijkgestelden een begrafenisvergoeding uit ; in de dienst ernaast, zijnde de dienst overlijdensvergoedingen, kan u de overlijdensvergoeding vragen ; opmerking : speciale regeling voor werknemers van de NMBS of van De Lijn, voor militairen, e.d., waarvoor men zich het best wendt tot de personeelsdienst van de werkgever ;

Ziekenfonds :
-de partner of kinderen die als ten laste van de overledene waren opgegeven moeten zich nu onder eigen naam lid maken; als het inkomen laag is geldt een voorkeurtarifering
-voor werknemers en gepensioneerde werknemers wordt een tussenkomst in de begrafeniskosten betaald van 6.000 fr./149 €
mee te nemen naar uw mutualiteit : SIS-kaart, drie uittreksels uit de overlijdensakte en de factuur van de begrafenisondernemer samen met het betalingsbewijs ;

Vakbond: betaalt een vergoeding uit, o.a. afhankelijk van het aantal jaren lidmaatschap

10° Notaris van de overledene : als er een notarieel testament is, en voor inlichtingen (o.a. als de nalatenschap moet worden verworpen om te ontsnappen aan de schulden van de overledene) ; hij levert ook het gewoon attest of de akte van erfopvolging (vroeger “akte van bekendheid”) af ;

11° Verzekeringsmaatschappijen:
* de overblijvende partner, of de kinderen, hebben doorgaans belangrijke rechten tegenover de levensverzekeraar van de overledene; zie de verzekeringspolissen aangegaan bij de aankoop van een woning zeker na;
* er kan trouwens recht op een uitkering bestaan bij een andere bijzondere verzekering (uitvaartverzekering, hospitalisatieverzekering,…);
* bepaalde verzekeringen dienen te worden opgezegd en andere te worden overgenomen ;

contacteer zeker de makelaar; u dient aan de verzekeringsmaatschappij een uittreksel uit de overlijdensakte over te maken (wat meestal gebeurt door de makelaar) ;

12° Directie voor de Inschrijving van Motorvoertuigen: de nummerplaat dient te worden ingeleverd, behalve als de weduwe of weduwnaar de wagen zelf verder wil gebruiken

13° Successierechten : de erfgenamen moeten een aangifte van nalatenschap indienen bij de belastingsdiensten, nl. bij het registratiekantoor van de gemeente waar de overledene zijn laatste woonplaats had

14° (het Fonds voor) Kinderbijslag: voor het verhoogde kinderbijslag (wezengeld)

15° De instanties van wie het slachtoffer inkomsten of steun ontving, zoals:
– de werkgever
– de werkloosheidskas indien het slachtoffer een werkloosheidsuitkering ontving
– het OCMW indien het een steuntrekker was
– de eventuele andere instantie die uitkeringen betaalt, zoals het RIZIV, de arbeidsongevallenverzekeraar, de verzekeraar gewaarborgd inkomen, …;

16° Alle personen en instellingen met dewelke de overledene een vaste contractuele relatie had (die beëindigd werd door het overlijden) verwittigen aangaande de beëindiging van deze relatie, zoals:
– huisbaas
– werkgever of school
– electriciteit-, gas-, en watermaatschappij, telecombedrijf, … (zeker als de woning niet verder wordt gebruikt)
– leverancier van tijdschriften en kranten, van televisie- en aanverwante diensten,  en andere abonnementen
– verzekeringen (voor auto, brand, diefstal,…)
– (naast vrienden en familie:) de verenigingen waarvan de overledene lid was

17° Ging het om een zelfstandige:
* het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ) verwittigen
* bij een erkend ondernemingsloket vragen de handelsonderneming uit de kruispuntbank van ondernemingen te schrappen; een uittreksel van de overlijdensakte volstaat hiervoor
* het plaatselijke kantoor van de BTW-controle op de hoogte brengen
* de boekhouder/accountant verwittigen (en om raad vragen)

NOOT: het bewijs van overlijden zal u dienen te leveren aan de hand van het attest van erfopvolging (vroeger “akte van bekendheid”) of aan de hand van de overlijdensakte (zijnde een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van de overledene); voorzie dus onmiddellijk voldoende exemplaren van deze bewijsstukken.

Voor de Adressen van voormelde instellingen verwijzen wij u naar ons hoofdstuk terzake.

Kortom, kort na het overlijden moeten zeer vele contacten worden gelegd. Bepaalde nalatigheden terzake kunnen zwaarwichtige gevolgen met zich brengen!

Soms komt het lichaam in aanmerking voor orgaandonatie. Hoewel de wet voorziet dat de artsen hiervoor geen toestemming aan de familie moeten vragen, gebeurt dit steeds.

Het lichaam wordt na zorgvuldige verwijdering van de organen en na schoonmaking teruggebracht naar de dienst intensieve zorgen, waar je nog afscheid kan nemen.

Hoe de strafrechtelijke vervolging verloopt, hoe je schadevergoeding kan bekomen, en zo meer vind je terug elders op onze website (zie o.a. het hoofdstuk “Procedures”).

Eis in een latere fase de passende schadevergoedingen op van de verzekeringsmaatschappij ! Is de overledene omgekomen ingevolge een verkeersongeval, als niet-foutieve bestuurder óf als zwakke weggebruiker, dan kunnen de nabestaanden van de B.A.-verzekeraar bepaalde vergoedingen vorderen.

Deze schadevergoedingen zijn o.a.:

a) morele schade van de ouders, broers en zusters, kinderen, kleinkinderen, schoonkinderen,… van de overledene;

b) begrafenis- en aanverwante kosten;

c) verlies aan inkomsten en andere voordelen als gevolg van het overlijden van de ouder/ levenspartner.

Zie uitgebreider onder lichamelijke schade – overlijden.