10.a. Uw internationaal verzekeringsbewijs – zijnde de “groene kaart” – geeft u dekking voor uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid betreffende motorrijtuigen, in de volgende landen :

A (Oostenrijk), AND (Andorra), B (België), BG (Bulgarije), CH (Zwitserland), CY (Cyprus), CZ (Tsjechische Republiek), D (Duitsland), DK (Denemarken), E (Spanje), EST (Estland), F (Frankrijk), FIN (Finland), GB (Groot Brittannië en Noord-Ierland), GR (Griekenland), H (Hongarije), HR (Kroatië), I (Italië), IRL (Ierland), IS (IJsland), L (Luxemburg), LT (Litouwen), LV (Letland), M (Malta), MA (Marokko), N (Noorwegen), NL (Nederland), P (Portugal), PL (Polen), RO (Roemenië), S (Zweden), SK (Slowaakse Republiek), SLO (Slovenië), TN (Tunesië) et TR (Turkije).

Het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV) heeft zich eveneens met de bureaus van volgende landen verbonden tot het Algemeen Reglement (zie afdeling II van uw groene kaart) : AL (Albanië), BiH (Bosnië-Herzegovina), BY (Wit Rusland)), IL (Israël), IR (Islamitische Republiek Iran), MD (Moldavië), MK (F.Y.R.O.M., Former Yugoslav Republic of Macedonia), SCG (Servië en Montenegro), en UA (Oekraïne). Voor deze landen is de dekking niet verplicht; de kenletters die ermee overeenstemmen mogen door uw B.A.-verzekeraar worden doorstreept op de voorzijde van de groene kaart, zodat u voor de landen waarvan de kenletters zijn doorstreept desgevallend een bijkomende B.A.-verzekering moet aangaan.

Ook uw familiale- of gezinsverzekering verleent dekking in het vakantieland (in het bijzonder bij een ongeval als voetganger of fietser). Daarnaast kunnen nog meerdere andere verzekeringspolissen toepasselijk zijn voor het buitenlands ongeval (zie de polissen zelf).

Na een ongeval in het buitenland moet u bovendien onmiddellijk contact nemen met de bijstandsverlener van uw ziekenfonds of met de reisverzekeraar.

Deze zorgt voor de praktische afhandeling betreffende de kosten van de hospitalisatie, de medische en aanverwante verzorging en de eventuele terugkeer (repatriëring) naar het thuisland. Ga enkele dagen vóór u op reis vertrekt eens langs bij uw ziekenfonds (of bel deze minstens eens).

Zorg ervoor dat u tijdens uw reis beschikt over de nodige telefoonnummers!

10.b. Wanneer u vroeger in het buitenland een verkeersongeval meemaakte ondervond u heel wat moeilijkheden om de vergoeding voor de geleden schade te bekomen.

Sinds enige tijd moet een vertegenwoordiging in België worden georganiseerd door elke verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van een voertuig dat is ingeschreven in een land van de Europese Economische Ruimte (zijnde: de lidstaten van de Europese Unie – namelijk België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden – en bovendien de niet-lidstaten Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

Of juister: alle verzekeringsondernemingen die de risico´s op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid van motorrijtuigen dekken dienen in iedere andere E.E.R.-lidstaat dan die waar zij hun officiële vergunning hebben ontvangen een schaderegelaar aan te wijzen.

Bij deze vertegenwoordiger van de (buitenlandse) B.A.- verzekeraar kan u een eis tot schadevergoeding n.a.v. een verkeersongeval indienen. Deze schaderegelaar heeft tot taak alle informatie die nodig is voor de afhandeling van elke vraag tot schadevergoeding te verzamelen; hij moet over deze afhandeling onderhandelen met de benadeelden. Hij moet dus in staat zijn de zaak in de officiële taal of talen van de lidstaat van de woonplaats van de benadeelde te behandelen.

Art. 12. Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Inwerkingtreding : 19-01-2003):

§ 1. Iedere verzekeringsonderneming die bij toepassing van artikel 5 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen toegelaten is om de risico’s te dekken die zijn ingedeeld bij tak 10 van bijlage I bij het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, uitgezonderd de aansprakelijkheid van de vervoerder, wijst in iedere andere Staat van de Europese Economische Ruimte dan België, een schaderegelaar aan.
Deze schaderegelaar wordt belast met de behandeling en afwikkeling van verzoeken tot schadevergoeding ten gevolge van een ongeval voorgekomen op het grondgebied van een land waarvan het Nationaal Bureau aangesloten is bij het groenekaartsysteem en wanneer het een voertuig betreft dat gewoonlijk gestald is in een Staat van de Europese Economische Ruimte, dat verzekerd is voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen door de onderneming die hem heeft aangewezen. De schaderegelaar heeft zijn woonplaats of vestiging in de Staat waar hij is aangewezen.
§ 2. De keuze van de schaderegelaar wordt overgelaten aan het oordeel van de verzekeringsonderneming.
§ 3. De schaderegelaar kan voor rekening van een of meer verzekeringsondernemingen optreden.
§ 4. De schaderegelaar verzamelt, met betrekking tot de verzoeken tot schadevergoeding, alle inlichtingen die nodig zijn om deze te kunnen afhandelen en neemt alle passende maatregelen om over een afwikkeling te onderhandelen. De vereiste om een schaderegelaar aan te wijzen doet geen afbreuk aan het recht van de benadeelde, of diens verzekeringsonderneming, om rechtstreeks degene die het ongeval heeft veroorzaakt, of diens verzekeringsonderneming, in rechte aan te spreken.
§ 5. De schaderegelaar beschikt over voldoende bevoegdheden om de verzekeringsonderneming ten aanzien van de benadeelden te vertegenwoordigen en om hun verzoeken tot schadevergoeding volledig af te handelen. Hij moet in staat zijn de zaak in de officiële taal of talen van de Staat van de woonplaats van de benadeelde te behandelen.

Deze schaderegelaar dient binnen de drie maanden na uw vraag een gemotiveerd antwoord aan u te geven, in uw taal. Het uitblijven van een antwoord kan worden beboet. Bij problemen kan u zich tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) wenden.

Opgelet: een schaderegelaar kan enkel bemiddelen om een passende schadevergoeding op minnelijke wijze na te streven; hij kan niet voor de rechtbank worden gedagvaard tot betaling van de passende vergoeding en hij kan niet zelf een dading aangaan.

De schaderegelaar past het recht toe van het land waar het ongeval gebeurd is.

In veruit de meeste gevallen is het recht van het land waar het schadegeval is gebeurd van toepassing, ook wat de vergoeding van de schade betreft.

Het bovenstaande betekent dat u zo nodig (namelijk als via de schaderegelaar geen minnelijke regeling wordt bereikt) beroep zal moeten doen op een buitenlandse advocaat.

Om de adresgegevens van voormelde vertegenwoordigers te vernemen, kan u de website van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds raadplegen:  http://www.fcga-gmwf.be/nl/idassur.html met verdere verwijzing naar B/ OPZOEKING VERTEGENWOORDIGER SCHADEBEHEER of http://www.fcga-gmwf.be/represent/represent.php#NO2 .

Welke informatie geeft het GMWF?:

– naam en adres van de eigenaar (of de gebruikelijke bestuurder of de houder) van het motorrijtuig
– naam en adres (en het nummer van de verzekeringspolis) van zijn verzekeringsonderneming (die de aansprakelijkheid van de andere bestuurder dekt)
– naam en adres van de schaderegelaar in de Lidstaat van de woonplaats van de benadeelde.

10.c. Bij een ongeval dat in België werd veroorzaakt door een buitenlands voertuig kan u aangaande uw vergoeding het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV) aanspreken en zo nodig dagvaarden.

Art. 19bis-1. Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (W.A.M.): “De Koning laat, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, een nationaal verzekeringsbureau, hierna het Belgisch Bureau genoemd, toe met als opdracht overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen de schade te vergoeden, in België veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn”.

B.B.A.V., Liefdadigheidstraat 33 bus 2, 1210 Brussel
tel. : 02/287.18.11 – fax : 02/287.18.00

Voor meer info : http://www.bbaa-bbav.be/accnl.html.

Zoals zoëven gezegd is voor een ongeval in België het Belgisch recht van toepassing (zowel betreffende de aansprakelijkheid als betreffende de schadevergoeding). Dus wanneer het verkeersongeval met de buitenlander in België is gebeurd kan u de zaak, via een Belgische advocaat, voor een Belgische rechtbank inleiden.